Maria Mrówczyńska jest pracownikiem Uniwersytetu Zielonogórskiego, Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Studia wyższe ukończyła w 1999 roku na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej we Wrocławiu, kierunek geodezja i kartografia. W 2006 na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej obroniła rozprawę doktorską pt. „Badanie dokładności i efektywności odwzorowywania rzeźby terenu za pomocą sieci neuronowych”. W 2013, również na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, na podstawie rozprawy habilitacyjnej stanowiącej zwarty cykl publikacji pt. „Studium nad doborem metod inteligencji numerycznej do rozwiązywania zagadnień z geodezji inżynieryjnej” oraz oceny dorobku naukowego uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia. Pracę na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego rozpoczęła w 1999 roku na stawisku asystenta stażysty, a później asystenta (1999-2006), adiunkta (2006-2013), a od 2014 roku jest zatrudniona na stanowisku profesora uczelni. Pełniła funkcję kierownika Zakładu Geotechniki i Geodezji, w latach 2016-2019 była prodziekanem ds. nauki oraz kierownikiem studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale. W latach 2019-2020 była Dyrektorem Instytutu Budownictwa oraz Przewodniczącą Rady Dyscypliny Naukowej inżynieria lądowa i transport, od 2016 roku jest członkiem Senatu UZ. Aktualnie w Uniwersytecie Zielonogórskim pełni funkcję Prorektora ds. Współpracy z Gospodarką.

Jest autorką lub współautorka monografii oraz podręczników, a także ponad 130 publikacji tematycznie związanych z prowadzonymi badaniami naukowym, z zakresu wykorzystania sztucznej inteligencji do rozwiązywania zagadnień z geodezji inżynieryjnej oraz badaniami prowadzonymi w interdyscyplinarnych zespołach, które dotyczą zastosowań sztucznej inteligencji w budownictwie, planowaniu przestrzennym i inżynierii  środowiska. Jest recenzentem kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz członkiem  rady naukowej czasopisma Civil and Environmental Engineering Reports. Brała udział w licznych konferencjach naukowych międzynarodowych i krajowych oraz jest członkiem komitetów naukowych konferencji. Pełni funkcję przewodniczącej jury Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej.

Od początku pracy zawodowej współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W wyniku realizacji prac na zlecenie podmiotów gospodarczych jest autorką i współautorką kilkudziesięciu ekspertyz, a także kierowała oraz brała udział w projektach realizowanych wspólnie z przemysłem. Jest współautorką zgłoszeń patentowych oraz wzorów użytkowych krajowych i europejskich.