Komitet Geodezji Polskiej Akademii Nauk, powołany w 1952 roku, jest samorządną reprezentacją dyscypliny geodezja i kartografia służącą integrowaniu uczonych z całego kraju.

Zakres działania Komitetu Geodezji PAN obejmuje istotne problemy w dyscyplinie geodezja i kartografia. W szczególności do zadań Komitetu należy:

  • upowszechnianie wyników debat, dyskusji i konferencji naukowych w dyscyplinie geodezja i kartografia,
  • przeprowadzanie ocen stanu i potrzeb dyscypliny geodezja i kartografia oraz związanych z nią instytucji naukowych,
  • przygotowywanie opinii, ocen, ekspertyz i prognoz naukowych dotyczących dyscypliny geodezja i kartografia,
  • współpraca z organami Polskiej Akademii Nauk i instytutami naukowymi we wspieraniu rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową,
  • współdziałanie przy wprowadzaniu w życie i upowszechnianiu wyników badań naukowych i prac rozwojowych,
  • dbałość o reprezentatywny wkład nauki polskiej w rozwój nauki w świecie, w tym przez rozwój współpracy międzynarodowej,
  • przygotowywanie wspólne z innymi komitetami naukowymi multidyscyplinarnych opracowań naukowych,
  • prowadzenie oraz ocena wydawnictw naukowych.
  • obejmowanie patronatami seminariów, konferencji i sympozjów naukowych,
  • organizowanie debat, dyskusji oraz konferencji naukowych.

Komitet Geodezji z upoważnienia Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Geodezji i Geofizyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk stymuluje współpracę krajowego środowiska naukowego ze środowiskiem międzynarodowym działającym w ramach Międzynarodowej Asocjacji Geodezji Międzynarodowej Unii Geodezji i Geofizyki. Komitet Geodezji może posiadać przedstawiciela w Komitecie Narodowym ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Geodezji i Geofizyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.