"Opracowanie technologii pozyskiwania i eksploracji danych grawimetrycznych przybrzeża polskich obszarów morskich oraz jego pobrzeża" (MORGAV). Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 04 "Projekty aplikacyjne" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr umowy: POIR.04.01.04-00-0080/17-00, Czas trwania 02.07.2018 - 01.07.2021 r. Politechnika Gdańska, Akademia Morska w Szczecinie, GEOPARTNER Sp. z o.o. (konsorcjum)

 

„Zintegrowane ziemskie układy odniesień przestrzennych oparte o laserowe pomiary odległości do satelitów geodezyjnych, teledetekcyjnych oraz GNSS”,Kierownik: prof. dr hab. inż. Krzysztof Sośnica (UPWr), Numer: NCN OPUS UMO-2019/35/B/ST10/00515, Czas trwania: 18.06.2020 - 17.06.2024 r. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

„EPOS - System Obserwacji Płyty Europejskiej (EPOS-PL+)”, Konsorcjum: GIG, UPWr, IGF PAN, CBK PAN, ING PAN, PGG, Cyfronet AGH, Numer: EU POIR.04.02.00-00-C005/19, Czas trwania: 1.01.2020 - 31.12.2023 r. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

„GATHERS - Integration of Geodetic and imAging TecHniques for monitoring and modelling the Earth's surface defoRmations and Seismic risk”, Kierownik: dr Maya Ilieva (UPWr)

Numer: H2020 857612, Czas trwania: 1.12.2019 - 30.11.2022 r. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

„Wyznaczanie precyzyjnych orbit satelitów GNSS na podstawie kombinowanych rozwiązań laserowych oraz mikrofalowych”, Kierownik: dr inż. Grzegorz Bury (UPWr), Numer: NCN Preludium UMO-2018/29/N/ST10/00289, Czas trwania: 28.01.2019 - 27.01.2022 r. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

„EPOS - System Obserwacji Płyty Europejskiej”, Kierownik: dr Dorota Olszewska (IGf PAN), prof. Jarosław Bosy (UPWr), Konsorcjum: IGF PAN, GIG, UPWr, IGiK, WAT, PGG, Cyfronet AGH, Numer: POIR.04.02.00-14-A003/16-00, Czas trwania: 19.01.2017 - 18.01.2022 r. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

„Wyznaczanie globalnych parametrów geodezyjnych z wykorzystaniem systemu satelitarnego Galileo”, Kierownik: prof. dr hab. inż. Krzysztof Sośnica (UPWr), Numer: NCN OPUS UMO-2018/29/B/ST10/00382, Czas trwania: 2.01.2019 - 1.01.2022 r. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

„Wyznaczanie globalnych parametrów geodezyjnych z wykorzystaniem systemu satelitarnego Galileo’

Kierownik: mgr inż. Radosław Zajdel (UPWr), Numer: NCN Etiuda UMO-2020/36/T/ST10/00097, Czas trwania: 1.10.2020 - 30.09.2021 r. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

„General Relativistic Effects in the orbits of Galileo Satellites”, Kierownik: prof. dr hab. inż. Krzysztof Sośnica (UPWr), Numer: ESA Contract No. 4000130481/20/ES/CM, Czas trwania: 1.04.2020 - 1.03.2021 r. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

„Rozwój metod predykcji mobilności poza uczenie maszynowe”, Kierownik: dr hab. inż. Witold Rohm, prof. uczelni (UPWr), Numer: NCN Preludium BIS UMO-2019/35/O/ST6/04127, Czas trwania: 27.07.2020 - 27.07.2024 r. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 „Trójwymiarowe zintegrowane obserwacje troposfery z wykorzystaniem naziemnych i satelitarnych obserwacji GNSS”, Kierownik: dr hab. inż. Witold Rohm, prof. uczelni (UPWr), Numer: NCN OPUS UMO-2020/37/B/ST10/03703, Czas trwania: 2020 – 2024 r. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

„Interdisciplinary international cooperation as the key to excellence in science and education (INCREaSE)”, Kierownik: dr inż. Katarzyna Kopańczyk (UPWr), Numer: NAWA - Akademickie Partnerstwa Miedzynarodowe, Czas trwania: 2019 – 2021 r. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

  

Analiza i doskonalenie modelu matematycznego w zadaniu precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego na podstawie danych z pojedynczej epoki obserwacyjnej na potrzeby pomiarów deformacji w naukach o Ziemi". projekt NCN nr 2018/31/B/ST10/00262,  2019-2022, Kierownik dr hab. inż. Sławomir Cellmer, prof. UWM. Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Integrated monitoring system for high-energy paraseismic events based on GNSS and PSInSAR satellite data and seismic sensors”. (ASMoW) POIR.04.01.04-00-0056/17. NCBiR POIR 2014-2020 (CUPRUM, UWM Olsztyn, Geotronics, 01/09/2018 - 31/08/2021) Kierownik ze strony UWM dr hab. inż. Jacek Rapiński, prof. UWM. Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

GRaSS Galileo foR Seismography System”. Open Call For Outline Proposals Under The Polish Industry Incentive Scheme - Expro Plus European Space Agency, 2018 – 2019, CBR Cuprum, Kierownik ze strony UWM prof. dr hab. inż. Paweł Wielgosz. Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

GRAVEr - GNSS Receiver Antenna Calibration Service For New E-GNSS Signals”. Open Call For Outline Proposals Under The Polish Industry Incentive Scheme - Expro Plus European Space Agency Konsorcjum ASTRI, UWM Olsztyn, 01/08/2018 - 28/02/2020 Kierownik ze strony UWM dr hab. inż. Jacek Rapiński, prof. UWM. Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Analiza różnoskalowych zaburzeń jonosferycznych na podstawie opracowania wielosystemowych obserwacji GNSS” NCN SONATA 12, 2016/23/D/ST10/01546. 26.07.2017 r. – 25.05.2021 r. Kierownik dr hab. inż. Jacek Paziewski, prof. UWM. Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Forecasting Space Weather in the Arctic Region (FORSWAR)” Europejska Agencja Kosmiczna (ESA), 4000131555/20/NL/A,  1 września 2020 – 31 grudnia 2021, projekt realizowany w międzynarodowym konsorcjum, kierownik ze strny UWM dr hab. inż. Wojciech Jarmołowski. Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Contribution of SWARM data to the prompt detection of Tsunamis and other natural hazards – COSTO”, Europejska Agencja Kosmiczna (ESA), 4000126730/19/NL/IA 1 czerwca 2019 – 31 grudnia 2020, projekt realizowany w międzynarodowym konsorcjum, kierownik ze strony UWM: prof. dr hab. inż. Paweł Wielgosz. Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Wysokorozdzielczy globalny model jonosfery opracowany na podstawie obserwacji satelitarnych multi-GNSS, DORIS i sieci jonosond z wykorzystaniem integracji deterministycznych i stochastycznych technik modelowania”, NCN UMO-2017/27/B/ST10/02219 (OPUS14), 12 czerwca 2018 – 11 czerwca 2022, kierownik: prof. dr hab. inż. Paweł Wielgosz. Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Wykorzystanie szeregów czasowych parametrów troposfery otrzymanych z obserwacji GNSS do walidacji modeli klimatu nad obszarem Europy”, NCN UMO-2015/19/B/ST10/02758 (OPUS10) 1 sierpnia 2016 – 31 lipca 2019, kierownik: prof. dr hab. inż. Paweł Wielgosz. Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

“Rozwój zaawansowanej metodologii dla wielosystemowych (BDS, Galileo i GPS) serwisów jonosferycznych czasu rzeczywistego” w ramach pierwszego polsko-chińskiego konkursu bilateralnego NCBiR. 2019-2022 WPC/136/ARTEMIS/2018 Kierownik projektu prof. dr hab. inż. Andrzej Krankowski. Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

  

„Wykorzystanie nowoczesnych technik satelitarnych do oceny zmian środowiska naturalnego w kontekście badania europejskich obszarów subsydujących”, Ministerstwa Obrony Narodowej „Grant badawczy” nt. umowa nr GB/1/2018/205/2018/DA, 15.06.2018-16.06.2022; kierownik prof. dr hab. inż. Janusz Bogusz. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

 

„Large-scale dimensional measurements for geodesy” (GEOMETRE),  projekt dofinansowany z programu EMPIR współfinansowanego przez państwa uczestniczące oraz z programu badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 Unii Europejskiej, czas trwania: 2019–2022, kierownik po stronie WGIK PW: dr hab. inż. Ryszard Szpunar, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej    

„Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych, obliczeń Satelitarnych wraz z laboratoriami testowania/certyfikacji produktów geomatycznych (CENAGIS)”, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” Działania 1.1. „Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, czas trwania: 2018-2021, kierownik projektu: dr hab. inż. Dariusz, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej                 

„Zwiększenie udziału mieszkańców Żuromina w procesie zarządzania monitoringu środowiskowej oraz kreowania wizji rozwoju miasta przez pobudzenie geopartycypacji społecznej” (Human Smart City), projekt  finansowany przez MIiR w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spójności, czas trwania: 2019-2022, kierownik po stronie WGIK PW: dr hab. inż. Robert Olszewski, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej

„Modelowanie stochastyczne obserwacji GNSS na potrzeby precyzyjnego pozycjonowania kinematycznego”, Numer: NCN SONATA2 2016/23/D/ST10/00498, czas trwania: 16.08.2017-15.08.2021, kierownik projektu: dr inż. Dominik Próchniewicz, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej

„Badanie możliwości zastosowania pierścieniowych żyroskopów laserowych do monitorowania wysokoczęstotliwościowych zmian ruchu obrotowego Ziemi”, Numer: NCN PRELUDIUM12 2016/23/N/ST10/00355, czas trwania: 25.08.2017-24.07.2020, kierownik: mgr inż. Monika Tercjak, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej

"Prace B+R w inwentaryzacji i modelowania kluczowych obiektów infrastruktury technicznej i transportowej w technologii BIM z wykorzystaniem narzędzi AI w procesie przetwarzania danych pozyskanych dronem", projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Poddziałania 1.1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, czas trwania: 2021-2023, kierownik zarządzający mgr Łukasz Czerwiński, Skysnap sp. z o.o. (lider konsorcjum), kierownik B+R: dr inż. Krzysztof Bakuła, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej

"Doskonalenie metod akwizycji i przetwarzania danych teledetekcyjnych z bezzałogowych platform latających UAV", projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Poddziałania 1.1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, czas trwania: 2021-2023 kierownik zarządzający Jarosław Czajka, Dragonfly Vision Jarosław Czajka (lider konsorcjum), kierownik B+R: dr inż. Krzysztof Bakuła, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki

„Managing soil and groundwater impacts from agriculture for sustainable intensification” (INSPIRATION), finansowany w ramach Horizon 2020, UE Marie Curie Actions Initial Training Networks (ITN) Call: H2020-MSCA-ITN-2014, Topic: MSCA-ITN-2015 Marie Skłodowska-Curie Action: MSCA-ITN-ETN, czas trwania: 1.04.2016-31.03.2020, kierownik po stronie WGIK PW: dr hab. inż. Jolanta Kwiatkowska-Malina, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej

„Internetowy Atlas Polski Niepodległej”, projekty finansowany przez MNiSW w ramach programu Szlakami Polski Niepodległej, czas trwania: 29.05.2018-28.05.2021, kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Epsztein (IH PAN), kierownik po stronie WGIK PW: dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej

„MA-P Maloutena i Agora w planie urbanistycznym Pafos: Modelowanie miejskiego krajobrazu stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru”, Numer: NCN OPUS19 2019/35/B/HS3/02296, czas trwania: 2.07.2020-01.07.2022, kierownik: prof. Ewdoksia Papuci-Władyka (UJ), kierownik po stronie WGIK PW: mgr inż. Wojciech Ostrowski, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

„Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju - Poszukując prawdy - badania bezinwazyjne na terenie Muzeum Obozu Zagłady w Chełmie nad Nerem”, projekt nr 10797/20 finansowany z programu MKiDN pn. Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju, czas trwania: 2020, kierownik: dr inż. Sebastian Różycki, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej

„Miejsce pamięci i trwałe upamiętnienia - Topografia zbrodni badania weryfikacyjne miejsc do upamiętnienia na obszarze Obozu Zagłady Treblinka II”, projekt nr 10799/20 finansowany z programu MKiDN pn. Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju, czas trwania: 2020, kierownik: dr inż. Sebastian Różycki, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej

„Zaawansowane technologie wspomagające przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z powodziami” (SAFEDAM). Projekt finansowany przez NCBiR w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, czas trwania: 2015-2020, kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, konsorcjum: Politechnika Warszawska Wydział Geodezji i Kartografii – lider, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB, MSP Marcin Szender, Astri Polska Sp. z o.o., Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie