2018

Konferencja „Systemy odniesień przestrzennych – stan obecny oraz perspektywy rozwoju”, 25-27.09.2018, Grybów

W dniach 25-27 września 2018 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Politechniki Warszawskiej w Grybowie odbyła się konferencja poświęcona problematyce związanej z realizacją i konserwacją  systemów odniesień przestrzennych. Organizatorem konferencji była Katedra Geodezji i Astronomii Geodezyjnej  Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Konferencja została objęta patronatem Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk. W komitecie naukowym tej konferencji zasiadali członkowie Komitetu Geodezji PAN: prof. dr hab. Aleksander Brzeziński, prof. dr hab. inż. Janusz Bogusz, prof. dr hab. inż. Bernard Kontny, prof. dr hab. inż. Jan Kryński oraz prof. dr hab. inż. Jerzy Rogowski.

Celem konferencji była wymiana myśli oraz dyskusja na temat  istniejącego stanu podstawowych osnów geodezyjnych w Polsce. Konferencja stanowiła również forum do prezentacji wyników badań oraz rezultatów projektów badawczych prowadzonych przez krajowe geodezyjne ośrodki naukowe.

2017

Sympozjum "Monitorowanie dynamiki Ziemi w ramach systemu GGOS",  27-29 września 2017 roku, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie.

Na sympozjum Komitetu Geodezji PAN nt. „Monitorowanie dynamiki Ziemi w ramach systemu GGOS”, które odbyło się w Warszawie, w dniach 27–29 września 2017 r. przedstawiono prezentacje dotyczące współczesnych problemów naukowych geodezji związanych z układami odniesienia, badaniem pola ciężkości Ziemi, współczesnymi ruchami dynamicznymi oraz zastosowań nawigacyjnych systemów satelitarnych.

XXV Krajowa Konferencja Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 29–31 maja 2017 roku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Zagadnienia prezentowane na konferencji Towarzystwa Naukowego Nieruchomości dotyczyły trzech grup tematycznych, w tym: pozyskiwanie i wykorzystywanie informacji geodezyjno-kartograficznych w gospodarowaniu przestrzenią; metod analiz rynku nieruchomości oraz wyceny nieruchomości, oceny inwestycji i doradztwa na rynku nieruchomości. Zróżnicowanie tematyki wystąpień oraz zainteresowań naukowych uczestników konferencji zaowocowało ożywioną dyskusją, wymianą myśli oraz poglądów, zarówno podczas sesji plenarnych, jak i rozważań w kuluarach.

IX Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne,  29–31 marca 2017 roku, Politechnika Wrocławska

IX Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjnego dotyczyło zagadnień związanych z rolą geoinformatyki w fotogrametrii i teledetekcji, mapą jako wyniku modelowania danych przestrzennych, współczesnymi problemami cyfrowej kartografii, ze szczególnym uwzględnieniem map tematycznych, a także współczesnymi metody prezentacji informacji geograficznej w branżach w górnictwie i geologii. W ramach sympozjum odbyła się wystawa „Internetowa Mapa Roku 2016/17 i Mapa Roku 2015/16 oraz „Mapa Roku 2015/16”. Konferencja wpływa na kształtowanie trendów badawczych w zakresie geoinformacji w Polsce oraz integruje pod względem naukowym środowisko fotogrametryczne i kartograficzne. Szczególnie istotne było pogłębienie dyskusji na temat współczesnego rozumienia pojęcia mapy.

Akademia Kartografii i Geoinformatyki, 28-29 marca 2017 roku, Politechnika Wrocławska

W ramach „Akademii Kartografii i Geoinformatyki” omawiane były zagadnienia z zakresu pozyskiwania, zbierania, analizy, interpretacji, utrzymywania, przesyłania i wykorzystywania informacji geoprzestrzennej zarówno od strony teoretycznej, jak i wykorzystania geoinformacji do budowania społeczeństwa informacyjnego w nowoczesnym państwie. Przedstawiono „Model bazy danych przestrzennych dotyczących środowiska przyrodniczego wraz z systemem zarządzania w aspekcie kartograficznych opracowań tematycznych”. Wyniki konferencji mają istotny wpływ na kształtowanie kierunków dalszych projektów realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

2016

Seminarium „Współczesne problemy podstawowych osnów geodezyjnych w Polsce”, 14-16.09.2016, Grybów

W dniach 14-16 września 2016 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Politechniki Warszawskiej w Grybowie odbyła się kolejna edycja seminarium poświęconego problematyce związanej realizacją i konserwacją podstawowych osnów geodezyjnych pt. „Współczesne problemy podstawowych osnów geodezyjnych w Polsce”. Organizatorem seminarium był Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, patronat nad seminarium objął Komitetem Geodezji Polskiej Akademii Nauk.

Celem konferencji była ocena istniejącego stanu podstawowych osnów geodezyjnych w Polsce na tle rozwiązań zagranicznych oraz analiza i dyskusja na temat perspektyw ich rozwoju. Konferencja stanowiła również forum do prezentacji wyników badań oraz rezultatów projektów badawczych prowadzonych przez krajowe geodezyjne ośrodki badawcze. Ważnym elementem Seminarium była sesja poświęcona zagadnieniom współczesnej metrologii i ich aplikacjom w problematyce pomiarów geodezyjnych i ich legislacji.

Wyniki prac badawczych prezentowanych na seminarium obejmowały zagadnienia pogrupowane w następujących sesjach tematycznych:

 1. Geodezyjne układy odniesienia i ich realizacje
 2. Podstawowa osnowa wysokościowa, grawimetryczna i magnetyczna w Polsce
 3. Modelowanie pola siły ciężkości Ziemi
 4. Modelowanie parametrów atmosfery i hydrosfery
 5. Wybrane zagadnienia precyzyjnego pozycjonowania GNSS
 6. Współczesne problemy metrologii geodezyjnej, grawimetrycznej i magnetycznej

Wszystkie prace prezentowane na seminarium dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.rogopen.gik.pw.edu.pl

XX Ogólnopolska Sympozjum Naukowe „Fotogrametria dla geoinformacji”, 19-21.09.2016, Wrocław

W dniach 19-21 września 2016 roku w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbyło się XX Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe nt. „Fotogrametria dla geoinformacji” Organizatorem Sympozjum był Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji. Patronat nad seminarium objął Komitet Geodezji Polskiej Akademii Nauk.

Sympozjum Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji jest cykliczną imprezą naukową będącą platformą wymiany najnowszych osiągnięć badawczych oraz doświadczeń związanych z wdrażaniem i wykorzystaniem technologii fotogrametrycznych
i teledetekcyjnych. Formuła XX jubileuszowego sympozjum była szeroka i obejmowała modelowanie 3D geoinformacji, pozyskiwanie danych z wykorzystaniem różnorodnych sensorów, wykorzystanie platform typu UAS, przetwarzanie i aplikacyjne wykorzystanie danych z najnowszych sensorów teledetekcyjnych, zastosowanie metod fotogrametrycznych
i teledetekcyjnych w badaniach środowiskowych. Wyniki prac badawczych prezentowanych na seminarium obejmowały zagadnienia pogrupowane w następujących sesjach tematycznych:

 • 3D modeling and modern applications of airborne platforms,
 • Terrestrial imaging and sensors,
 • Metody przetwarzania danych fotogrametrycznych,
 • Fotogrametria i teledetekcja dla geoinformacji,
 • Integracja danych przestrzennych i ich nowatorskie zastosowania,
 • Syntetyczna prezentacja osiągnięć kongresu ISPRS2016 w Pradze,
 • Doświadczenia związane z produkcyjnym wykorzystaniem technik fotogrametrycznych i teledetekcyjnych. 

2015

Ogólnopolska Konferencja „Badania geodynamiczne z wykorzystaniem współczesnych osiągnięć geodezji”, 01-02.09.2015, Józefosław

VIII Ogólnopolska Sympozjum Geoinformacyjne „Współczesne technologie geoinformacyjne w modelowaniu informacji o przestrzeni”, 17-18.09.2015, Warszawa-Serock

2014

XIX Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Zdalne metody pomiarowe dla potrzeb modelowania 3D”, 18-19.09.2014, Poznań-Wąsowo

Organizatorem konferencji był Komitet Geodezji PAN. W skład Komitetu Naukowego sympozjum weszło 5 członków Komisji Fotogrametrii, Teledetekcji, Kartografii i SIP: prof. dr hab. inż. Aleksandra Bujakiewicz, prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski, dr hab. inż. Ireneusz Ewiak, dr hab. inż. Marek Mróz oraz dr hab. inż. Krystian Pyka. Komisja łączy kilka specjalności stanowiących elementy nowocześnie rozumianej geodezji i kartografii. Ideą Ogólnopolskich Sympozjów Naukowych było stworzenie platformy integrującej naukowców zajmujących się fotogrametrią, teledetekcją, kartografią i systemami informacji przestrzennej. Pomiędzy celami działania Komisji a ideą przewodnią Sympozjum istnieje wyraźne powiązanie. Wszystkie specjalności stanowiące o kształcie Komisji były reprezentowane podczas tegorocznego Sympozjum. Konferencja była zdominowana przez dwie metody zdalnego pozyskiwania danych 3D: skaning laserowy i fotogrametrię z wykorzystaniem gęstego matchingu. Pokazano aplikacje obu metod w wariantach naziemnym, mobilnym i lotniczym, w tym z bezpilotowych środków latających. Charakterystyczne było to, że wystąpienie dr Stewart Walker-a, wiceprezydenta ASPRS, było jednym z nielicznych, w których przedstawiano klasyczne rozwiązania fotogrametryczne. Konferencja pokazała jak wielki potencjał tkwi w zdalnych metodach obrazowania rzeczywistości oraz jakie korzyści przynosi ich integracja. Zachęciła do poszukiwania nowych zastosowań dla skaningu i fotogrametrii, zarówno w zakresie wynikającym z zadań, jakie stoją przed geodezją i kartografią jak też na innych polach, w których wiedza o przestrzeni jest podstawą podejmowania decyzji.

Seminarium Naukowe z Wyceny Nieruchomości 

W seminarium wzięli udział przedstawiciele różnych ośrodków akademickich w Polsce: Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (UWM), Politechniki Warszawskiej (PW), Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (AGH), Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (UEK), Uniwersytetu Szczecińskiego (US), Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW), Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK), Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (UP), Politechniki Lubelskiej (PL), a także przedstawiciele mBanku, rzeczoznawcy majątkowi i inni. Wprowadzenie do dyskusji w ramach seminarium, stanowiły dwa referaty. Jako pierwsza wystąpiła pani dr inż. Małgorzata Renigier-Biłozor, reprezentująca Katedrę Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Tematem wystąpienia było: „Inżynieria podejmowania decyzji w gospodarce nieruchomościami - przykład: rating rynków nieruchomości”. Drugi referat, pt.: „Szacowanie nieruchomości a wyceny finansowe”, zaprezentował pan dr inż. Jan Konowalczuk, pracownik Katedry Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Po wygłoszeniu referatów została zainicjowana ożywiona dyskusja, w której głos zabrali m.in. dr hab. inż. Piotr Parzych, prof. nzw. AGH, dr Sebastian Gnat (US), dr inż. Olgierd Kempa (UP we Wrocławiu), dr inż. Mirosław Bełej (UWM w Olsztynie), dr hab. Iwona Foryś, prof. nzw. US, dr inż. Tomasz Klusek (SGGW w Warszawie), mgr Robert Nowak (mBank), mgr inż. Ewelina Wójciak (AGH w Krakowie), dr inż. Małgorzata Krajewska (UMK w Toruniu), dr Anna Beer-Zwolińska (rzeczoznawca majątkowy) oraz sami prelegenci.

XIX International Scientific-Technical Conference NAVSUP’14, 24-26.09.2014, Gdynia

Tematyka konferencji NAVSUP 2014 obejmowała: nawigacja; geodezyjne i hydrograficzne zabezpieczenie działalności ludzkiej; systemy radionawigacyjne i satelitarne; hydrometeorologiczne wsparcie żeglugi morskiej; bezpieczeństwo żeglugi morskiej; własności manewrowe i hydrodynamika statku; edukacja i szkolenie morskie. Podczas konferencji odbyło się walne zebranie Polskiego Forum Nawigacyjnego, gdzie wybrano nowe władze w osobach: Czaplewski Krzysztof – Przewodniczący, oraz Członkowie Zarządu: dr hab. inż. Marek Grzegorzewski, prof. nadzw. WSOSP – wiceprzewodniczący, dr hab. inż. Adam Wientrit, prof. nadzw. AMG – skarbnik, prof. dr hab. inż. Andrzej Felski - redaktor naczelny Annual of Navigation, dr hab. inż. Janusz Uriasz, prof. nadzw. AMS - członek zarządu.

Konferencja “Geodezyjne systemy pomiarowe dla budownictwa”, 26-28.06.2014r., Warszawa

Komisja Geodezji Inżynieryjnej Komitetu Geodezji PAN, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Sekcja Geodezji Inżynieryjnej Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich w dniach 26-28 czerwca 2014r. zorganizowały konferencję naukowo-techniczną nt. "Geodezyjne systemy pomiarowe dla budownictwa". Konferencja była kontynuacją odbywających się od wielu lat konferencji organizowanych pod egidą Komitetu Geodezji PAN oraz Sekcji Geodezji Inżynieryjnej SGP. Były one organizowane przez zakłady i katedry geodezji na wydziałach niegeodezyjnych. Konferencja obecna została zorganizowana w nowej formule, przy udziale wszystkich uczelni mających w swoim programie badania naukowe i dydaktykę z zakresu geodezji, przez Wydział Geodezji i Kartografii oraz Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Wspólna organizacja konferencji w połączeniu z proponowaną tematyką, była ważnym wydarzeniem w życiu naukowym środowiska.

Konferencja “Realizacja osnów geodezyjnych a problemy geodynamiki”, 25-27.09.2014, Grybów

Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej wraz z Komitetem Geodezji Polskiej Akademii Nauk zorganizował kolejną edycję Seminarium poświęconego problematyce związanej realizacją i konserwacją osnów podstawowych. W ramach seminarium odbyły się sesje poświęcone ocenie istniejącego stanu osnów podstawowych w Polsce na tle rozwiązań zagranicznych oraz analiza i dyskusja na temat perspektyw ich rozwoju. Zaprezentowane zostały doświadczenia polskich jednostek związane z uczestnictwem w projektach EPOS i GGOS-PL. Ważnym elementem Seminarium było sesja poświęcona zagadnieniom współczesnej metrologii i ich aplikacji w problematyce pomiarów i legislacji geodezyjnej. W ramach Seminarium odbyło się sześć sesji naukowych, rozpoczynających się referatami zaproszonymi. Przygotowano w sumie 33 wystąpienia. Materiały konferencyjne udostępniono za zgodą i po korektach Prelegentów na stronie www http://www.rogopen.gik.pw.edu.pl/. W przygotowaniu jest kilka artykułów naukowych związanych z referatami prezentowanymi na Seminarium.

2013

VII Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformatyczne „Geoinformatyka zintegrowanym narzędziem badań przestrzennych”,11-14.09.2013, Warszawa

Organizatorem konferencji była Komisja Fotogrametrii, Teledetekcji, Kartografii i SIP Komitetu Geodezji PAN. Komisja łączy kilka specjalności stanowiących elementy nowocześnie rozumianej geodezji i kartografii. Ideą Ogólnopolskich Sympozjów Geoinformatycznych, które rozpoczęły się w 2001 roku, było stworzenie platformy integrującej naukowców zajmujących się  fotogrametrią, teledetekcją, kartografią i systemami informacji przestrzennej. Pomiędzy celami działania Komisji a ideą przewodnią Sympozjum istnieje wyraźne powiązanie. Wszystkie specjalności stanowiące o kształcie Komisji były reprezentowane podczas tegorocznego Sympozjum. Na podkreślenie zasługuje duża liczba wystąpień interdyscyplinarnych, oraz znaczna liczba referatów w których widoczna jest tendencja przechodzenia od danych i informacji do wiedzy geoprzestrzennej.  Czerpanie wiedzy z danych to największa siła szeroko rozumianych systemów informacji przestrzennej, zasilanych danymi pochodzącymi z wydajnych, bezkontaktowych rejestracji obrazowych lub quasi obrazowych.

Seminarium naukowe nt. „Badania geodynamiczne z wykorzystaniem współczesnych osiągnięć geodezji”, 17-18.06.2013, Józefosław k. Warszawy

Organizatorem seminarium była Komisja Osnów Geodezyjnych i Geodynamiki Komitetu Geodezji PAN. Problematyka konferencji obejmowała jeden z podstawowych działów współczesnych nauk o Ziemi jakim są badania geodynamiczne. Badania te pozwalają wyznaczyć parametry niezbędne do transformacji z międzynarodowego niebieskiego układu odniesienia, który pełni rolę układu inercjalnego we współczesnych metodach satelitarnych, którymi posługuje się współczesna geodezja i nauki o Ziemi, a międzynarodowym ziemskim układem odniesienia, którym prowadzone są praktyczne pomiary odnoszące się Ziemi jako planety. Niezbędnymi w procesie transformacji pomiędzy tymi układami odniesienia są parametry i modele: precesji, nutacji, ruchów bieguna oraz prędkości obrotowej Ziemi. W międzynarodowym ziemskim układzie odniesienia opracowywane są nie tylko pomiary dla celów geodezyjnych ale również dla innych nauk o Ziemi. Inną ważną częścią geodynamiki jest modelowanie deformacji Ziemi. Współcześnie osiągnęliśmy dokładności pozwalające wyznaczyć pozycje punktów na powierzchni Ziemi z dokładnością około 5 mm a prędkości przemieszczania się punktów z dokładnością 1 mm/rok.

14th Czech-Polish Workshop ON RECENT GEODYNAMICS OF THE SUDETY MTS. AND ADJACENT AREAS, 21-23.10.2013, Jarnołtówek

Organizatorem konferencji była Komisja Osnów Geodezyjnych i Geodynamiki Komitetu Geodezji PAN. Tematyka konferencji dotyczyła aktualnych problemów naukowo-badawczych związanych z zagadnieniami współczesnej geodynamiki obejmującej obszar Sudetów i otoczenia. Szerokie spektrum zagadnień skupionych w dyscyplinach nauk o Ziemi (geodezja, geologia, geomorfologia, geofizyka) prezentowanych na podstawie własnych badań autorów było inspiracją do szerokiej dyskusji po referatach i w kuluarach konferencji, a także w czasie dyskusyjnej sesji kończącej konferencję. Wiele referatów stanowiło podsumowanie przedmiotowych badań finansowanych w ramach różnych projektów badawczych. Przykładem mogą być referaty skupione w sesji IV konferencji, na której prezentowano rezultaty zrealizowanych prac badawczych w ramach grantu NCN. Integralną część konferencji stanowiła wyjazdowa sesja terenowa na zaporę zbiornika wodnego „Nysa”. Tematyka naukowo-badawcza tej sesji, poprzedzona dwoma prezentacjami (Introduction to the field session) w trakcie III sesji referatowej, dotyczyła relacji między deformacjami zapory, a uaktywnioną tektoniką w otoczeniu tego obiektu hydrotechnicznego. W trakcie terenowej prezentacji przedmiotowych problemów zwrócono uwagę na utylitarne efekty geodezyjnych badań geodynamicznych na bloku przedsudeckim z zaporą i zbiornikiem „Nysa”.

Konferencja naukowa nt. „Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej”,
14-16.03.2013, Warszawa/Białobrzegi k/Warszawy.

Konferencja zorganizowana przez Komisję Geodezji Inżynieryjnej Komitetu Geodezji PAN była już jedenastą konferencją z tego cyklu. Bali w niej udział uczestnicy nie tylko z polskich ośrodków naukowych, ale i z wielu krajów w tym z Niemiec, Słowacji, Ukrainy, Holandii, Austrii, Rosji, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Ze względu na udział w organizacji Stowarzyszenia Geodetów Polskich konferencja miała jak dotychczas charakter nie tylko ściśle naukowy, ale i naukowo-techniczny. Zakres tematyczny konferencji dotyczył:

-       technik satelitarnych w geodezyjnych pomiarach inżynieryjnych,

-       instrumentarium i technik pomiarowych,

-       monitorowania konstrukcji znajdujących się pod obciążeniem statycznym i dynamicznym,

-       pomiarów inżynieryjnych w geotechnice, geodynamice, budownictwie podziemnym i górnictwie,

-       teleinformatyki w geodezji inżynieryjnej,

-       skanowania laserowego w geodezji inżynieryjnej,

-       teoretycznych aspektów geodezyjnych pomiarów inżynieryjnych,

-       geodezji inżynieryjnej w monitorowaniu zagrożeń konstrukcji inżynierskich i budowlanych.

Geodezja inżynieryjna jest dyscypliną będącą na styku z inżynierią lądową, dlatego też w dotychczasowych konferencjach uczestniczyli również specjaliści z zakresu budownictwa. Interdyscyplinarny charakter konferencji pragniemy rozwijać w przyszłości. Tradycyjnie organizatorzy wspierają młodych naukowców wyrazem czego był udział w dotychczasowych konferencjach zarówno doktorantów jaki i członków Studenckich Kół Naukowych. W 2013 roku obchodziliśmy 100 rocznicę urodzin znakomitego specjalisty z zakresu badania odkształceń – prof. Tadeusza Lazzariniego. Z tego względu XI Konferencja „Aktualne Problemy w Geodezji Inżynieryjnej” była dedykowana Jego pamięci.

Konferencja naukowaModelowanie informacji geograficznej na potrzeby budowy infrastruktury geoinformacyjnej” , 15.04.2013, Warszawa

Konferencja została zorganizowana przez Komisję Fotogrametrii, Teledetekcji, Kartografii i SPI Komitetu Geodezji PAN. Podstawowym tematem konferencji było modelowanie informacji geograficznej wg metodologii międzynarodowych norm ISO serii 19 000, specyfikacji OGC oraz dokumentów INSPIRE, ze szczególnym uwzględnieniem tych dokumentów które są najistotniejsze z punktu widzenia infrastruktur geoinformacyjnych, a mianowicie transformacji danych do schematów aplikacyjnych INSPIRE, tworzenia wielojęzycznych tezaurusów oraz usług sieciowych. W trakcie seminarium poruszone były także zagadnienia harmonizacji danych geograficznych, metod i środków osiągania interoperacyjności danych i usług.

Konferencja naukowa nt. „Ocena jakości satelitarnego pozycjonowania w czasie rzeczywistym oraz bezpieczeństwo nawigacji”, 19-21.03.2013,Dęblin.

Tematyka konferencji dotyczyła statusu w pełni operacyjnych satelitarnych systemów pozycjonowania GNSS -globalnych i wspomagających typu SBAS i GBAS, ze szczególnym uwzględnieniem wyników najnowszych badań dotyczących wyznaczeń w czasie rzeczywistym, zarówno dynamicznych, jak i statycznych. Omawiane zagadnienia obejmowały między innymi: wykorzystanie globalnych nawigacyjnych systemów satelitarnych GPS, GLONASS, GALILEOi systemów wspomagających WAAS i EGNOS, wykorzystanie systemu ASG-EUPOS oraz innych lokalnych sieci i stacji referencyjnych, wyznaczanie współrzędnych sztucznych satelitów Ziemi, opracowania pomiarowych szeregów czasowych oraz wyznaczanych współrzędnych użytkownika, wyznaczania skal i poprawek czasu, a także możliwości, jakie oferuje współczesna nauka i technologia w odniesieniu do nawigacji lotniczej, morskiej i lądowej oraz w tworzeniu geodezyjnych sieci punktów referencyjnych, stanowiących fundamentalne odniesienie dla nawigacji. Program konferencji dotyczył także szerokiego spektrum badań i zastosowań technik satelitarnych w takich aplikacjach jak: geodezja satelitarna, mobilna kartografia, zintegrowana nawigacja satelitarna, nawigacja obszarowa (RNAV), Assisted GNSS (A-GNSS) oraz serwis Safety of Life (SoL).

XXI Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 27-29.05.2013, Wrocław

2012

Konferencja naukowa „Projektowanie mobilnych aplikacji geoinformacyjnych”, grudzień, 2012, Warszawa

W ostatnich latach upowszechniły się i rozwijają w dużym tempie tzw. mobilne aplikacje nawigacyjne i lokalizacyjne. Dla rozwoju aplikacji nawigacyjnych i lokalizacyjnych kluczowe znaczenie ma rozwój geodezji, kartografii i geoinformatyki. Dzięki nowym, wydajnym metodom modelowania i pozyskiwania danych przestrzennych (geodezja, teledetekcja, fotogrametria, kartografia), technikom i algorytmom ich analizowania i przetwarzania (geoinformatyka, GIS) oraz stosownym procedurom i technologiom udostępniania (infrastruktura danych przestrzennych), opracowywane i upubliczniane są ogromne zasoby danych. Zasoby te są permanentnie aktualizowane i rozbudowywane. Nie bez znaczenia dla rozwoju systemów mobilnych są też zachodzące zmiany społeczne i kulturowe, których konsekwencją jest rosnąca potrzeba dostępu do informacji w każdym miejscu i czasie. Zmiany te sprawiły, że dostęp do systemów nawigacyjnych i lokalizacyjnych można już dzisiaj określić jako masowy. W związku z ich żywiołowym rozwojem zadania związane z zapewnieniem poprawności przekazu informacyjnego są coraz bardziej złożone,  a ich rozwiązanie wymaga specjalistycznej wiedzy geoinformatycznej. Dlatego niezbędne jest zintensyfikowanie badań naukowych z dziedziny aplikacji nawigacyjnych i lokalizacyjnych, zarówno do zastosowań lądowych, morskich, lotniczych. Na konferencji prezentowane były wyniki badań oraz nowe koncepcje z zakresu projektowania tego typu aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów geoinformatycznych i kartograficznych. Konferencja była pierwszym tak ukierunkowanym forum dyskusji w tym obszarze, skierowanym przede wszystkim dla grona naukowców, w szczególności członków Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk.Konferencja przyczyniła się do wymiany doświadczeń pomiędzy wiodącymi jednostkami badawczymi z zakresu kartografii mobilnej, mobilnego GIS i geoinformatyki w Polsce, a także pozwoliła nawiązać kontakty, zawiązać porozumienia  i podjąć inicjatywy dotyczące wspólnych projektów z wiodącymi ośrodkami zagranicznymi. Konferencja uaktywniła polskie zespoły badawcze w zakresie badań dotyczących projektowania mobilnych aplikacji nawigacyjnych i lokalizacyjnych, a tym samym włączyła je w najnowsze trendy badań międzynarodowych.

V Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Dyscypliny Geodezja i Kartografia , 17-18.05.2012, Warszawa

Konferencja podzielona była na 5 sesji tematycznych: geodezja satelitarna i geodezja podstawowa, kataster i gospodarka nieruchomościami oraz kartografia, systemy informacji przestrzennej, fotogrametria i teledetekcja oraz geodezja inżynieryjna. Łącznie przedstawiono 23 prezentacje ustne oraz 9 skróconych, połączonych z prezentacją posterową. Sesje wzbudziły zainteresowanie zarówno przedstawicieli Komitetu Naukowego, jak i doktorantów, czego efektem były prowadzone żywe dyskusje. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się referaty dotyczące geodezji satelitarnej oraz skaningu laserowego. Cel konferencji, którym było zapoznanie się z wynikami badań doktorantów dyscypliny Geodezja i Kartografia z całej Polski, ocena dokonań doktorantów przez samodzielnych pracowników naukowych z dziedziny geodezji, a także pomoc w rozwinięciu  i skrystalizowaniu zainteresowań naukowych został w pełni zrealizowany. Podsumowanie konferencji zostało opublikowane na stronie www.geoforum.pl w maju 2012r, w magazynie geoinformacyjnym „Geodeta” nr 6 (205) – czerwiec 2012 (autor A. Wardziak) oraz na stronie internetowej Centrum Geomatyki Stosowanej i Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznejw Warszawie (autor M. Gałuszkiewicz).

XXIV Geodezyjna Konferencja Naukowo-Techniczna „EUROmatyka 2012” , 31.05.2012-02.06.2012, Puszczykowo k. Poznania

Konferencje Naukowo-Techniczne Katedr i Zakładów Geodezji stanowią ważne forum wymiany doświadczeń i prezentacji bieżących osiągnięć naukowo-badawczych oraz wdrożeniowych pracowników jednostek geodezyjnych rozproszonych na różnych uczelniach kształcących na kierunkach niegeodezyjnych.  Obecna konferencja była już 24. z kolei. Cykliczne – obecnie w trybie dwuletnim - spotkania mają charakter naukowy, a jednocześnie umożliwiają integrację środowiska akademickiego, które funkcjonuje na interdyscyplinarnym styku problematyki geodezji inżynieryjnej, budownictwa i planowania przestrzennego. W 2012 roku w obradach wzięli udział pracownicy kierunków geodezyjnych zajmujących się tematyką inżynieryjną, co stanowiło nowość mającą na celu podniesienie rangi i zakresu merytorycznego konferencji.Konferencja umożliwiła wymianę doświadczeń z szeroko rozumianej dziedziny geodezji, zarówno w jej aspekcie naukowym, dydaktycznym jak i praktycznym. Przybliżyła szerokiemu gronu odbiorców zagadnienia związane z wdrażaniem nowych technik pomiarowych, szczególnie w zastosowaniach inżynieryjnych, a także problematykę map i opracowań przestrzennych, zarówno w aspekcie technicznym jak i organizacyjno-prawnym.

Seminarium naukowe„Współczesne problemy podstawowych sieci geodezyjnych a problemy definiowania krajowych układów odniesienia”, 18-19.10.2012, Grybów

Seminarium było poświęcone aktualnym problemom osnów podstawowych w Polsce ich stanem obecnym i planom ich utrzymania i modernizacji. Głównymi tematami seminarium były:

-      systemy i układy odniesienia, ich realizacje i wzajemne relacje (ICRS, ITRS, ETRS89, ITRF, ETRF2000; parametry przestrzennej orientacji Ziemi – EOP; modele ruchu płyt tektonicznych);

-      problematyka krajowych osnów podstawowych (osnowa: trójwymiarowa, pozioma, wysokościowa, grawimetryczna, magnetyczna, zintegrowana, system ASG EUPOS);

-      infrastruktura geodezyjna dla badań geodynamicznych (projekt CERGOP, lokalne projekty geodynamiczne (Tatry, Pieniny, Sudety, EPOS);

Konferencja pozwoliła dokonać oceny istniejącego stanu osnów podstawowych w Polsce na tle istniejących rozwiązań zagranicznych oraz przeprowadzić analizy i dyskusje na temat perspektyw ich rozwoju. W wyniku dyskusji przeprowadzonych w ramach sesji naukowych sformułowane zostały zalecenia dla państwowej służby geodezyjnej dotyczące postępowania w kierunku modernizacji osnów podstawowych w Polsce.

XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Nowe wyzwania dla fotogrametrii, teledetekcji i kartografii w obliczu współczesnych systemów geoinformacji”,22-24.09.2012r., Kazimierz Dolny

Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe stanowiło ważne forum wymiany doświadczeń i prezentacji bieżących osiągnięć naukowo-badawczych oraz wdrożeniowych pracowników jednostek geodezyjnych reprezentujących różne uczelnie, instytuty naukowe oraz firmy komercyjne specjalizujące się w fotogrametrii, kartografii, a także systemach informacji geograficznych. Obecna konferencja, która ma charakter cykliczny (cykl dwuletni) była już 18. z kolei. Główna tematyka sympozjum uwzględniała przegląd aktualnych osiągnięć w dziedzinie pozyskiwania i przetwarzania obrazów satelitarnych, lotniczych i naziemnych oraz metod wizualizacji tych przetworzeń w aspekcie kształtowania współczesnej geoinformacji. Sympozjum umożliwiłouczestnikom wymianę doświadczeń naukowych w zakresie implementacji najnowszych rozwiązań technologicznych w fotogrametrii, teledetekcji i kartografii, mających sprostać współczesnym wyzwaniom stawianym krajowemu środowisku wobec dynamicznego rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Wyniki tych działań były skonfrontowane z najnowszymi osiągnięciami światowymi prezentowanymi na forum XXII Kongresu ISPRS w Melbourne.

2011

Sekcja Fotogrametrii i Teledetekcji Komitetu Geodezji PAN była współorganizatorem (wraz z Polskim Towarzystwem Fotogrametrii i Teledetekcji oraz Zarządem Głównym SGP) VII Międzynarodowego Sympozjum „Mobile Mapping Technology” które odbyło się w dniach 13-16 czerwca 2011 roku w Krakowie. Sympozjum odbywało się pod auspicjami międzynarodowych organizacji: International Society for Photogrammetry and RemotesSensing (ISPRS),  International Federation of Surveyors (FIG),  International Association of Geodesy (IAG),  The Institute of Navigation (ION), a także Głównego Geodety Kraju. W Sympozjum wzięło udział blisko 150 uczestników z ponad 30 krajów, w tym z USA, Kanady, Australii, Chin, Tajwanu oraz Japonii. Blisko jedną trzecią uczestników stanowili Polacy.Celem Sympozjum było przedstawienie najnowszych osiągnięć światowych w zakresie mobilnych technologii mapowania, a w szczególności nowoczesnych technologii nawigacyjnych w lotniczych i naziemnych systemach MMT, aktualnego statusu lotniczego i  naziemnego skaningu laserowego, zintegrowanych systemów MMT, kalibracji i testowania systemów MMT, stosowanych algorytmów w nowoczesnej mobilnej technologii MMT oraz  zastosowań tej technologii. Podczas Sympozjum przedstawiono 41 referatów w 8-miu audytoryjnych sesjach tematycznych oraz 27 prezentacji w sesji posterowej (uczestnicy z Polski byli autorami 23 referatów). Ponad 40 referatów prezentowanych na Sympozjum, zostało przesłanych do międzynarodowych recenzentów wyłonionych z Komitetu Naukowego Sympozjum, w skład którego wchodzili członkowie Sekcji Fotogrametrii i Teledetekcji Komitetu Geodezji PAN. 

 

Sekcja Fotogrametrii i Teledetekcji oraz Sekcja Kartografii Komitetu Geodezji PAN była głównym organizatoremVI Ogólnopolskiego Sympozjum Geoinformacyjnego pt. „Mapa w geomatyce”, które miało miejsce 21-24 września 2011 r. w Polanicy Zdroju wraz z seminarium „Nazwy geograficzne jako rejestr georeferencyjny”. VI Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne było kolejnym spotkaniem organizowanym, jako wspólne przedsięwzięcie krajowych Stowarzyszeń i Organizacji wspierających rozwój geoinformatyki. Na VI Ogólnopolskim Sympozjum Geoinformacyjnym zaprezentowane zostały 52 referaty oraz 34 postery. Pełna treść referatów jest  przygotowywana do druku w wydawnictwach: „Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji” oraz  „Geoinformatica Polonica”.

 

Sekcja Dynamiki Ziemi oraz Sekcja Sieci Geode­zyjnych Komitetu Geo­dezji PAN współorganizowały Seminarium nt.„Czy współczesna geodezja może istnieć bez geo­dynamiki?”, które odbyło się w Obser­wa­to­rium Ast­ro­­no­miczno-Geodezyjnym Politechniki Warszawskiej w Józefosławiu, w dniach 17-18 paź­dziernika 2011. Tematyka referatów przedstawionych na seminarium ściśle pokrywa się z zagadnieniami, którymi zajmują się Sekcje. W seminarium wzięło udział 55 uczestników, którzy w sumie przedstawili 36 referatów (21 wygłoszonych i 15 posterów) w pięciu sesjach tematycznych. Prace upowszechnione zostały w postaci elektronicznej, a wybrane zostaną opublikowane w „Reports of Geodesy”.

 

Sekcja Dynamiki Ziemi Komitetu Geodezji PAN była również współorganizatorem Warsztatów Geodynamicznych„12th Czech-Polish Workshop on RecentGeodynamics of the Sude­ty Mts and AdjacentAreas”, które odbyły się w dniach 20-22 października 2011, w Jugo­wicach. Warsztaty zorga­nizo­wane były we współpracy z Instytutem Geodezji i Geoinformatyki Uni­wersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Instytutem Struktury i Mechaniki Skał Czeskiej Akademii Nauk, Centrum Badaw­czym Dynamiki Ziemi Czeskiej Akademii Nauk oraz Państwowym  Instytutem Geologicznym w Warsza­wie. Warsztaty zorga­nizo­wane były we współpracy z Instytutem Geodezji i Geoinformatyki Uni­wersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Instytutem Struktury i Mechaniki Skał Czeskiej Akademii Nauk, Centrum Badaw­czym Dynamiki Ziemi Czeskiej Akademii Nauk oraz Państwowym  Instytutem Geologicznym w Warsza­wie.

 

W 2011 roku członkowie Sekcji Dynamiki Ziemi Komitetu Geodezji PAN brali udział w organizacji 5 międzynarodowych konferencji:

-       EuropeanGeosciences Union General Assembly, 3 - 8 kwietnia,Wiedeń, Austria

-       17th International Workshop on Laser Ranging“Extending the Range”,16 - 20 maja, Bad Koetzting, Niemcy,

-       Symposium of the IAG Subcommission for Europe (EUREF), 25-28 maja, Kiszyniów, Mołdawia,

-       XXV IUGG General Assembly “Earth on the Edge: Science for a Sustainable Planet”, 28 czerwca - 7 lipca, Melbourne, Australia,

-     Journées 2011 Systèmes de référencespatio-temporels“Earth rotation, referencesystems and celestialmechanics: Synergies of geodesy and astronomy”, 19-21 września 2011, Wiedeń, Austria,pełniąc funkcje członków ich komitetów naukowych i programowych oraz przewodniczących i wiceprzewodniczących sesji.

Sekcja Geodezji Inżynieryjnej Komitetu Geodezji PAN była organizatorem X Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Technicznej dedykowanej pamięci prof. Stanisława Pachuty nt. „Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej”, która odbyła się w Warszawie i Białobrzegach w dniach 24-25 marca 2011 roku. W konferencji wzięło udział ponad 150 uczestników. Podczas Konferencji zaprezentowano 28 referatów oraz 64 postery. Nadesłane artykuły w wersji angielskiej zostały zrecenzowane i są przygotowywane do druku w zeszytach Katedry Geodezji i Astronomii Geodezyjnej Politechniki Warszawskiej „Reports on Geodesy” nr 1 (90)/2011.