Dr hab. inż. Krzysztof Sośnica, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (UPWr.) uzyskał stopień naukowy doktora fizyki i astronomii 7 kwietnia 2014 r. na Wydziale Nauk Ścisłych (Philosophisch-naturwissenschaftliche Fakultät, Faculty of Science) Uniwersytetu w Bernie (Universität Bern, University of Bern) w Szwajcarii na podstawie rozprawy „Determination of Precise Satellite Orbits and Geodetic parameters using Satellite Laser Ranging”. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia uzyskał 27 stycznia 2016 r. na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Swoje prace badawcze koncentruje wokół integracji laserowych pomiarów odległości do satelitów (SLR) i obserwacji GNSS oraz doskonaleniu metod wyznaczania globalnych parametrów geodezyjnych na podstawie danych multi-GNSS i SLR. Pracuje nad integracją obserwacji laserowych do pasywnych satelitów geodezyjnych (LAGEOS-1/2, LARES) oraz aktywnych satelitów nawigacyjnych (GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, GPS) pozwalającej wyznaczyć globalne parametry geodezyjne, takie jak: współrzędne geocentrum, współrzędne bieguna, zmienność długości doby oraz skalę układu wykorzystując ko-lokację na pokładzie satelitów. W chwili obecnej rozwija metody integracji obserwacji laserowych do satelitów altimetrycznych, teledetekcyjnych i grawimetrycznych (Sentinel-3A/3B, Jason-2/3, GRACE-FO, SWARM-A/B/C). Zainteresowania naukowe profesora dotyczą również wyznaczania orbit sztucznych satelitów Ziemi z najwyższą dokładnością celem estymacji globalnych parametrów geodezyjnych opisujących geometrię, pole grawitacyjne oraz orientację figury Ziemi w przestrzeni zewnętrznej, a także weryfikację efektów relatywistycznych.

Dr hab. inż. Krzysztof Sośnica kieruje projektem finansowanym ze środków Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), dwoma projektami Narodowego Centrum Nauki OPUS, zadaniami badawczymi w dwóch projektach Unii Europejskiej (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – System Obserwacji Płyty Europejskiej EPOS-PL i EPOS-PL+) oraz nadzoruje projekty Preludium. Był ponadto wykonawcą w trzech projektach finansowanych ze środków ESA oraz jednego ze środków Unii Europejskiej (Horyzont 2020), Szwajcarskiej Narodowej Fundacji Nauki, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Krzysztof Sośnica pełni funkcję członka Rady Zarządzającej (Governing Board Member) Międzynarodowej Służby Pomiarów Laserowych (ILRS) oraz przewodniczącego grupy roboczej JSG 0.14 Międzynarodowej Asocjacji Geodezji. Jest ponadto Przewodniczącym Rady Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport na UPWr. Krzysztof Sośnica był panelistą Narodowego Centrum Nauki w konkursach Opus, Preludium, Sonata (panel Nauk o Ziemi, ST10) oraz w konkursie Sonata BIS (panel nauk ścisłych i technicznych, ST). Wykonał recenzje projektów naukowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Iuventus Plus, Diamentowy Grant). Oceniał projekty naukowe na zlecenie Niemieckiej Fundacji Badań Naukowych (Deutsche Forschungsgemeinschaft) oraz Łotewskiej Rady Nauki (Latvijas Zinātnes Padome). Wykonał ponad 100 recenzji artykułów w czasopismach z listy JCR. Współpracuje m.in. z centrum kombinacji Międzynarodowej Służby GNSS (IGS) w Australii. Dzięki współpracy australijsko-polskiej powstały eksperymentalne produkty kombinowanych orbit Galileo, BeiDou i QZSS. Współpracuje ponadto z Niemiecką Agencją Kosmiczną (DLR), Francuską Agencją Kosmiczną (CNES), Uniwersytetem w Bernie (AIUB), Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, The University of Texas at Austin i innymi ośrodkami badawczymi, wynikiem czego są liczne wspólne publikacje.

Krzysztof Sośnica był promotorem w jednym przewodzie doktorskim zakończonym nadaniem stopnia naukowego doktora (dr inż. Kamil Kaźmierski) oraz obecnie pełni funkcję promotora w czterech przewodach doktorskich (mgr inż. Grzegorz Bury, mgr inż. Mateusz Drożdżewski, mgr. inż. Radosław Zajdel, mgr inż. Dariusz Strugarek). Brał udział w pięciu postępowaniach habilitacyjnych (dwukrotnie jako recenzent, dwukrotnie jako sekretarz i członek komisji) oraz w dwóch przewodach doktorskich w roli recenzenta w Polsce i w Szwajcarii. Opiekował się trzema Doktorantkami z Austrii i Chin przebywających na stażach naukowych. Pełni funkcję opiekuna Studenckiego Koła Naukowego Geodetów na UPWr. Opracował program studiów dla specjalności geodezja satelitarna na kierunku geodezja i kartografia, a obecnie pełni funkcję kierownika specjalności. Krzysztof Sośnica był opiekunem 3 prac magisterskich nagrodzonych w Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych obronionych na kierunku geodezja i kartografia, edycja 2016/17 (I oraz III miejsce) oraz edycja 2017/18 (wyróżnienie), w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich pod patronatem Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). Był również opiekunem pracy magisterskiej nagrodzonej przez Polską Agencję Kosmiczną (w 2019 r.).

Krzysztof Sośnica był członkiem komitetów naukowych międzynarodowych konferencji, m.in. International Association of Geodesy IX Hotine-Marussi Symposium na Uniwersytecie w Rzymie (University of Rome “La Sapienza”); prowadził sesje naukowe m.in. na EGU2018 i EGU2019 (Wiedeń, Austria), na 3rd International Conference on GPS Radio Occultation (Tajpei, Tajwan) oraz na 21st International Workshop on Laser Ranging (Canberra, Australia). Wygłosił w sumie 38 referatów na międzynarodowych konferencjach i sympozjach, z czego 5 referatów na zaproszenie. Był ponadto autorem i współautorem 55 posterów zaprezentowanych na konferencjach oraz autorem i współautorem 61 referatów wygłoszonych przez innych współautorów. Pełnił rolę sekretarza w komitetach organizacyjnych dwóch międzynarodowych konferencji: IAG Commission 4 Symposium we Wrocławiu oraz EUREF 2017 Symposium we Wrocławiu.

Prace badawcze Krzysztofa Sośnicy są licznie nagradzane na forach krajowych i międzynarodowych. Otrzymał nagrodę Europejskiej Unii Nauk o Ziemi dla Wybitnych Młodych Naukowców (European Geosciences Union, Outstanding Young Scientist Awards 2015, Wiedeń, Austria), nagrodę Międzynarodowej Asocjacji Geodezji za najlepszy artykuł młodego autora w czasopiśmie Journal of Geodesy (International Association of Geodesy Young Authors Award 2013), Stypendium dla wybitnych młodych naukowców Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2015-2018), podwyższone stypendium START 2016 dla 1 z 3 najlepszych młodych naukowców w Polsce Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, nagrodę „30 kreatywnych Wrocławia”, nagrodę Europejskiej Agencji Kosmicznej (European Space Agency, ETH Zurich, Szwajcaria 2019) oraz nagrodę Doskonałego Recenzenta (Excellent Reviewer Award 2018) w czasopiśmie Earth, Planets and Space (wydawnictwo Springer).

Sumaryczny Impact Factor opublikowanych prac Krzysztofa Sośnicy zgodnie z  rokiem publikacji wynosi 133,22. Liczba cytowań wynosi 614 oraz 648 odpowiednio w bazie Web of Science (Core Collection) oraz Scopus. Artykuły zostały opublikowane w zdecydowanej większości w Journal of Geodesy (IF=4,53 w sumie 16 prac), a także w GPS Solutions (IF=3,05, 5 publikacji), IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing (IF=5,63), Advances in Space Research (IF=1,75, 4 publikacje), Remote Sensing (IF=4,12, 4 publikacje), Journal of Geophysical Research: Solid Earth (IF=3,32, 2 publikacje), Geophysical Research Letters (IF=4,58) i innych wiodących czasopismach naukowych z obszaru geodezji, geofizyki i mechaniki nieba.