Prof. dr hab. inż. Mariusz Józef Figurski jest profesorem zwyczajnym Wojskowej Akademii Technicznej zatrudnionym na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji. Absolwent Wydziału Elektromechanicznego (obecnie Mechatroniki i Lotnictwa) Wojskowej Akademii Technicznej (1989). Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej: kolejno na stanowiskach: inżyniera (1989–1994), asystenta (1994–1995), adiunkta (1996–2006), profesora nadzwyczajnego–prodziekana ds. naukowych (2006-2012), prorektora ds. rozwoju (2012-2016). Profesora zwyczajnego od 2015. W latach 1999–2009 pracownik Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

Stopień doktora nauk technicznych nadała mu w 1995 roku Rada Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, a stopień doktora habilitowanego (2005) Rada Wydziału Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej. Tytuł profesora (2015).

Członek senatu WAT (2008-2016); senackiej Komisji ds. Nauki (2018-2012), Komitetu Geodezji PAN (kadencje 2011-2014, 2014-2018), Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN (kadencja 2011-2014, 2015-2018 członek prezydium KBKiS), Przewodniczący Sekcji Geodezji Satelitarnej KBKS w kadencji 2014-2018, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (od 2009), IGS Ionospheric Working Group (od 1999–członek założyciel), ekspert i doradca w projekcie ASG–EUPOS (2007), kierownik zespołu ekspertów w projekcie ASG–EUPOS (2008-2009), Przewodniczący Kolegium Przewodniczących Krajowych Sekcji, Komitetów i Komisji Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP, przewodniczący Rady Klastra Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej. członek grupy studiów ds. wyznaczania parametrów troposfery (EUREF Troposphere Parameter Estimation) (2001–2008), EPN Working Group on Reprocessing (od 2009), IGS Tide Gauge Benchmark Monitoring (TIGA) (od 2010).

Jego działalność naukowa podporządkowana jest głównie zastosowaniu nowoczesnych metod badawczych do modelowania, projektowania oraz wdrażania systemów przetwarzania geodanych w geodezji, w geofizyce i geodynamice. Autor wdrożenia operacyjnego numerycznych modeli pogody COAMPS i WRF w WAT w zakresie meteorologii GNSS. Inicjator powstania w WAT Lokalnego Centrum Analiz EUREF, a następnie Centrum Analiz EPN, które koordynuje opracowanie danych GNSS w sieci EPN. Wspólnie z zespołem w 2011 roku wykonał pomiary i wyrównanie osnowy II linii metra warszawskiego.

Autor lub współautor 4 monografii i rozdziałów w monografiach oraz ponad 150 prac naukowych w tym ponad 60 indeksowanych w JCR. Kierował (lub był wykonawcą) łącznie około 30 pracami badawczymi i ekspertyzami finansowanymi przez przemysł, a także 10 grantami i samodzielnymi zadaniami badawczymi dofinansowanymi z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Recenzent kilkudziesięciu polskich i zagranicznych projektów badawczych.

Za osiągnięcia dydaktyczno–wychowcze wyróżniony tytułem „Zasłużony Nauczyciel Akademicki WAT”, medalem Komisji Edukacji Narodowej (2011). Za całokształt działalności naukowo–badawczej odznaczony przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi.