Urodził się 24 maja 1971 r. w Warszawie. Studia geodezyjne na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej na specjalności „Geodezyjne Pomiary Podstawowe” ukończył w 1995 r. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 2000 r. na WGiK PW na podstawie przedłożonej i obronionej rozprawy pt. „Badanie wpływu atmosfery na wyniki obserwacji grawimetrycznych pływów ziemskich”, promotor: prof. Tadeusz Chojnicki (Centrum Badań Kosmicznych PAN). W 2012 r. otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie „geodezja i kartografia” na podstawie jednotematycznego cyklu publikacji nt. „Zastosowanie krótko-czasowych rozwiązań GPS do badania rezydualnych zmian deformacyjnych o charakterze dynamicznym w częstotliwościach pływowych” i oceny dorobku naukowego na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W 2017 roku otrzymał z rąk Prezydenta RP tytuł naukowy profesora nauk technicznych. W latach 2001-2009 adiunkt na WGiK PW, w latach 2009-2012 adiunkt, w latach 2012-2017 profesor nadzwyczajny, w latach 2017-2019 profesor zwyczajny, a od 2019 profesor na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej. Pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej WGiK PW (2002-2006) oraz pełnomocnika Rektora WAT ds. Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej (20012-2016), pełnomocnika Dziekana WIG ds. Oceny Parametrycznej (2016-2019), a od 2019 roku prodziekana ds. nauki i rozwoju WILiG WAT i zastępcy przewodniczącego Rady Dyscypliny Naukowej „Inżynieria Lądowa i Transport” WAT. Członek Senatu Wojskowej Akademii Technicznej (2016-2020 oraz 2020-2023), przewodniczący Senackiej Komisji ds. Rozwoju i Współpracy (2016-2020). Koordynator Sieci Naukowej „Krajowe Centrum Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej” (2013-2017).

Specjalista w zakresie geodezji fizycznej i geodynamiki, w badaniach naukowych koncentruje się na zagadnieniach związanych z analizą geodezyjnych szeregów czasowych. Przebywał na stażach naukowych w Niemczech i USA. Uczestniczył w ponad 70 zagranicznych i ponad 30 krajowych sympozjach naukowych. Kierował 7 projektami własnymi Komitetu Badań Naukowych, Ministerstwa Nauki i Narodowego Centrum Nauki oraz projektami wewnętrznymi Politechniki Warszawskiej oraz Wojskowej Akademii Technicznej. W 21 innych brał udział jako uczestnik. Jest autorem lub współautorem ponad 170 prac naukowych, w ogromnej większości opublikowanych w języku angielskim, w tym w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports. Indeks Hirscha według Web of Science: 15. Edytor pomocniczy pism Journal of Geodynamics, Pure and Applied Geophysics oraz International Association of Geodezy Symposia Series, członek komitetu redakcyjnego pisma Acta Geodynamica et Geomaterialia. Recenzował wiele artykułów do pism o tematyce geodezyjnej i geofizycznej, w tym również wyróżnionych w JCR, jak również wnioski o projekty dla Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Latvian Council of Science.

Jest członkiem Europejskiej Unii Nauk o Ziemi (EGU – European Geosciences Union), Amerykańskiej Unii Geofizycznej (AGU – American Geophysical Union), Międzynarodowej Asocjacji Geodezji (IAG – International Association of Geodesy), Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Komitetu Geodezji PAN. W latach 2015-2019 przewodniczył Podkomisji 3.1 „Earth Tides and Geodynamics” IAG, jest również członkiem-założycielem Międzynarodowego Serwisu ds. Geodynamiki i Pływów Ziemi (IGETS – International Geodynamics and Earth Tides Service). W roku 2019 głosami przedstawicieli narodowych został wybrany na prezydenta Komisji 3. Międzynarodowej Asocjacji Geodezji “Earth Rotation and Geodynamics” wchodząc tym samym w skład ścisłego, 11-osobowego grona kierownictwa IAG (Executive Committee).

Laureat 2 nagród indywidualnych i 4 zespołowych Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe oraz 3 nagród zespołowych, 3 nagród indywidualnych oraz 2 stypendiów za wyróżniający dorobek publikacyjny Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej. W 2015 roku decyzją Ministra Obrony Narodowej został odznaczony brązowym medalem „Za zasługi dla obronności kraju”, w 2018 roku otrzymał odznakę pamiątkową WAT, a w 2020 brązowym medalem „Siły zbrojne w służbie ojczyzny”. W uznaniu zasług na polu działalności organizacyjno-naukowej Międzynarodowa Asocjacja Geodezji uczyniła go w 2015 roku swoim członkiem honorowym (“Fellow of the IAG”). W 2021 roku został uhonorowany prestiżową nagrodą im. prof. Lubomira Włodzimierza Barana.

http://www.wig.wat.edu.pl/index.php/pracownicy/wizytowki/geodezja-i-kartografia/327-prof-dr-hab-inz-janusz-bogusz

Publons: https://publons.com/researcher/2777647/janusz-bogusz/

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0424-7022

SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7006818929

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Janusz_Bogusz