Prof. dr hab. inż. Jan Kryński jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Geodezji i Kartografii w Warszawie. Studia wyższe na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej ukończył w 1967 r. uzyskując stopień magistra inżyniera ze specjalnością geodezyjnych pomiarów podstawowych. Pracę badawczą w zakresie geodezji satelitarnej podjął w 1968 r. Dziale Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej Zakładu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Jednocześnie w latach 1968-1971 studiował na Wydziale Matematyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. W 1976 r. obronił w Instytucie Geofizyki PAN pracę doktorską pt. „Analiza wybranych teorii ruchu sztucznych satelitów Ziemi w aspekcie zastosowań w geodezji” i uzyskał stopień doktora nauk fizycznych. Przeniesiony służbowo w 1977 r. do nowopowstałego Centrum Badań Kosmicznych PAN prowadził w nim pionierskie prace badawcze nad wykorzystaniem w geodezji gradiometrii satelitarnej i obserwacji satelity z satelity. W 1979 r. po przedstawieniu pracy habilitacyjnej pt. „Possibilities of low-low satellite tracking for local geoid improvement” na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych. Od 1998 r. jest kierownikiem zakładu w Instytucie Geodezji i Kartografii w Warszawie – najpierw Zakładu Astronomii Geodezyjnej, a obecnie – Centrum Geodezji i Geodynamiki. W 2004 r. uzyskał tytuł profesora nauk technicznych.

Prof. dr hab. inż. Jan Kryński odbył wiele staży zagranicznych w czołowych ośrodkach naukowych ZSRR, Austrii, Finlandii, USA, Kanady (łącznie ponad 5 lat) oraz uczestniczył w 10 międzynarodowych szkołach poświęconych najbardziej aktualnym problemom badawczym w geodezji. Wykładał również na wielu uniwersytetach: na Wydziale Inżynierii Lądowej, Uniwersytetu stanu Washington w Seattle, USA (1987-88), na Wydziale Geodezji Uniwersytetu w Calgary, Kanada (1988-91), na Wydziale Geodezji Uniwersytetu w Natalu w Durbanie, RPA (1992-1997), na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie (1998-2007), w Akademii Rolniczej we Wrocławiu (2004-2005) oraz w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie (2007-2009).

Tematyka prac badawczych prowadzonych przez prof. dr hab. inż. Jana Kryńskiego obejmuje szeroki wachlarz problemów związanych z geodezją, grawimetrią, geodynamiką, układami odniesienia, pomiarami geodezyjnymi, mechaniką nieba, metodami numerycznymi, programowaniem i technikami komputerowymi oraz związanymi z nimi metodami matematycznymi. W szczególności dotyczy ona problematyki obliczania orbit satelitarnych, zastosowania systemów satelitarnych w nawigacji i precyzyjnych pomiarach geodezyjnych, zastosowania obserwacji satelity z satelity i gradiometrii satelitarnej w geodezji, badania pola grawitacyjnego Ziemi oraz modelowania geoidy, opracowywania danych geodezyjnych, w tym szeregów czasowych danych grawimetrycznych i rozwiązań GPS oraz ich interpretacji w aspektach zjawiskowych i metrologicznych. Aktualnie prowadzi badania związane ze zmiennością w czasie pola siły ciężkości i metrologią grawimetryczną.

Kierował 7 grantami badawczymi Österreichscher Fonds zur Förderung der Wissenschaften, Defense Research Establishment Ottawa, KBN, MNiSW, i NCN.

Jest autorem lub współautorem łącznie około 560 prac naukowych, w tym ponad 190 oryginalnych prac twórczych, z których ogromna większość opublikowana jest w języku angielskim, w czasopismach o obiegu międzynarodowym. Wyniki jego badań były prezentowane na ponad trzystu naukowych sympozjach krajowych i zagranicznych.

Prof. dr hab. inż. Jan Kryński od początku lat 1970. piastował i nadal piastuje liczne funkcje z wyboru w wielu krajowych i międzynarodowych organizacjach naukowych, w szczególności – przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Geodezji i Kartogtafii, wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Geofizyki PAN, przewodniczący Komitetu Finansowego Międzynarodowej Unii Geodezji i Geofizyki, zastępca sekretarza generalnego Międzynarodowej Asocjacji Geodezji, przewodniczący Komitetu Narodowego d/s Współpracy z Międzynarodową Unią Geodezji i Geofizyki PAN, przewodniczący Komitetu Geodezji PAN, sekretarz naukowy Komitetu d/s Badań i Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej PAN, redaktor naczelny kwartalnika Geodezja i Kartografia Komitetu Geodezji PAN. Jest członkiem honorowym (fellow) Międzynarodowej Unii Geodezji i Geofizyki oraz członkiem honorowym (fellow) Międzynarodowej Asocjacji Geodezji.