14 luty 2017 roku, Politechnika Warszawska

Na posiedzeniu tym zostały omówione zmiany dotyczące planów szkolnictwa wyższego z uwzględnieniem dyscypliny geodezja i kartografia. Przedstawione zostały informacje na temat kształcenia w ramach dyscypliny geodezja i kartografia, w tym informacje dotyczące polskiej ramy kwalifikacji, która zmienia dotychczasowy system kształcenia w Polsce dopasowując go do systemu europejskiego. W toku dyskusji zostało wypracowane stanowisko, że istnieje potrzeba zadbania o rozwój dyscypliny geodezja i kartografia poprzez wprowadzenie zmian na studiach III stopnia, a także zmian w oświacie, w szczególności w szkolnictwie średnim, które nie jest dostosowane do szkolnictwa wyższego. Z uwagi na nowe kierunki kształcenia wskazano na potrzebę redefinicji dyscypliny geodezja i kartografia. Zauważono, że aktualnie nie ma standardów kształcenia w dyscyplinie geodezja i kartografia, co powoduje, że każda jednostka może samodzielnie kreować kierunek. Stąd też, istnieje potrzeba nakreślenia ram kształcenia, co powinno być rolą niniejszej Komisji.

W dniu 21 listopada 2016 roku o godzinie 11.00 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w sali 2513 odbędzie się 3. zebranie plenarne Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2016-2020. Udział w zebraniu potwierdził Dziekan Wydziału IV PAN prof. dr hab. inż. Antoni Rogalski.

W dniach 29-31 maja 2017 roku w Centrum Innowacji i Transferu Technologii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim odbędzie się XXV Jubileuszowa Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości nt. „Rola infrastruktury informacji przestrzennej w sektorze nieruchomości”. Gospodarzem oraz współorganizatorem Konferencji są Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego oraz Katedra Zasobów Nieruchomości, Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Patronat nad konferencją objął Komitet Geodezji Polskiej Akademii Nauk.

W dniu 14 października 2016 roku w Instytucie Geodezji i Kartografii w Warszawie odbyło się 3. zebranie Prezydium Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2016-2020. W posiedzeniu wzięli udział wszyscy członkowie Prezydium.

W dniach 19-21 września 2016 roku w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbyło się XX Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe nt. „Fotogrametria dla geoinformacji” Organizatorem Sympozjum był Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji. Patronat nad seminarium objął Komitet Geodezji Polskiej Akademii Nauk.

W dniach 14-16 września 2016 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Politechniki Warszawskiej w Grybowie odbyła się kolejna edycja seminarium poświęconego problematyce związanej realizacją i konserwacją podstawowych osnów geodezyjnych pt. „Współczesne problemy podstawowych osnów geodezyjnych w Polsce”. Organizatorem seminarium był Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, patronat nad seminarium objął Komitetem Geodezji Polskiej Akademii Nauk.

Komisja 4 “Positioning and Applications” Międzynarodowej Asocjacji Geodezji (IAG) zorganizowała swoje pierwsze Sympozjum. Odbyło się ono w Wrocławiu, w dniach 4 do 7 września 2016 roku, w Centrum Naukowo-Dydaktycznym Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Na stronie komitetu został zamieszczony nowy numer Geodesy and Cartography Vol. 65 No 1

W dniach 6-7 czerwca 2016 roku odbyło się 2. zebranie plenarne Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2016-2020. Miejscem zebrania była Akademia Morska w Gdyni.
W zebraniu wzięli udział Główny Geodeta Kraju dr inż. Kazimierz Bujakowski oraz dziekan Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni dr hab. inż. Adam Weintrit.

Na pierwszym zebraniu Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2016-2020, w dniu 8 lutego 2016 roku, został wybrany skład Prezydium Komitetu. Przewodniczącym Komitetu został prof. dr hab. inż. Jan Kryński z Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie. Wiceprzewodniczącymi Komitetu zostali prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz dr hab. inż. Paweł Wielgosz z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Sekretarzem naukowym Komitetu został dr hab. inż. Ireneusz Ewiak z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, a redaktorem naczelnym czasopisma "Geodesy and Cartography" dr hab. inż. Elżbieta Bielecka z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.