9 marca 2018 roku, Politechnika Warszawska

W dniu 9 marca 2018 roku odbędzie się 6. zebranie plenarne Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2016-2020. Miejscem spotkania członków Komitetu będzie Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. W programie posiedzenia znalazły się następujące zagadnienia:

20 listopada 2017 roku, Pałac Kultury i Nauki

Na spotkaniu zostały omówione przygotowania do planowanego seminarium nt. "Modelowania informacji geograficznej", wyrażono opinię na temat nowego podziału dyscyplin naukowych w Polsce oraz posumowano internetową dyskusję członków Sekcji Geoinformacji w tym zakresie. Dyskutowano również na temat podstawowych pojęć w zakresie geoinformacji. Omówione zostały plany Sekcji w 2018 roku.

11-20 listopada 2017 roku

W związku z przygotowywaną w Polsce nową Ustawą dotyczącą nauki i szkolnictwa wyższego (tzw. Ustawa 2.0) i związaną z nią nową klasyfikacją dyscyplin naukowych, członkowie Sekcji Geoinformacji Komitetu Geodezji przeprowadzili w dniach 11–20 listopada obszerną dyskusję za pośrednictwem poczty elektronicznej.

20 listopada 2017 roku, Pałac Kultury i Nauki w Warszawie

Posiedzenie prowadził prof. J. Kryński, przewodniczący KG PAN. Prof. J. Kryński podzielił się informacjami z przebiegu posiedzenia Prezydium Komitetu Geodezji, które odbyło się 13 października 2017 roku, a także przedstawił aktualne problemy i działania podejmowane w Wydziale IV PAN.

13 października 2017 roku, Komunikator internetowy

Drugie w 2017 roku posiedzenie prezydium Komitetu Geodezji w odbyło się 13 października za pośrednictwem komunikatora internetowego. Na posiedzeniu tym omawiane były następujące zagadnienia:

Sympozjum Sekcji Geodezji i Geodynamiki Komitetu Geodezji PAN, 27-29 września 2017 roku, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie.

Na sympozjum Komitetu Geodezji PAN nt. „Monitorowanie dynamiki Ziemi w ramach systemu GGOS”, które odbyło się w Warszawie, w dniach 27–29 września 2017 r. przedstawiono prezentacje dotyczące współczesnych problemów naukowych geodezji związanych z układami odniesienia, badaniem pola ciężkości Ziemi, współczesnymi ruchami dynamicznymi oraz zastosowań nawigacyjnych systemów satelitarnych.

Konferencja Towarzystwa Naukowego Nieruchomości organizowana wspólnie z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie pod patronatem Komitetu Geodezji PAN, 29–31 maja 2017 roku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Zagadnienia prezentowane na konferencji Towarzystwa Naukowego Nieruchomości dotyczyły trzech grup tematycznych, w tym: pozyskiwanie i wykorzystywanie informacji geodezyjno-kartograficznych w gospodarowaniu przestrzenią; metod analiz rynku nieruchomości oraz wyceny nieruchomości, oceny inwestycji i doradztwa na rynku nieruchomości. Zróżnicowanie tematyki wystąpień oraz zainteresowań naukowych uczestników konferencji zaowocowało ożywioną dyskusją, wymianą myśli oraz poglądów, zarówno podczas sesji plenarnych, jak i rozważań w kuluarach.

17 maja 2017 roku, Politechnika Warszawska

Na posiedzeniu zainicjowano dyskusje, z których jedna dotyczyła priorytetowych kierunków badań w zakresie geoinformacji, druga zaś definicji i relacji miedzy pojęciami: geoinformacja, geoinformatyka, geomatyka. Przewodniczący Sekcji jako wprowadzenie do dyskusji przedstawił obecny stan tzw. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji „Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne”.

Konferencja zorganizowana przy udziale Stowarzyszenia Kartografów Polskich, Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Komisji Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności oraz Politechniki Wrocławskiej, 29–31 marca 2017 roku, Politechnika Wrocławska

IX Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjnego dotyczyło zagadnień związanych z rolą geoinformatyki w fotogrametrii i teledetekcji, mapą jako wyniku modelowania danych przestrzennych, współczesnymi problemami cyfrowej kartografii, ze szczególnym uwzględnieniem map tematycznych, a także współczesnymi metody prezentacji informacji geograficznej w branżach w górnictwie i geologii. W ramach sympozjum odbyła się wystawa „Internetowa Mapa Roku 2016/17 i Mapa Roku 2015/16 oraz „Mapa Roku 2015/16”. Konferencja wpływa na kształtowanie trendów badawczych w zakresie geoinformacji w Polsce oraz integruje pod względem naukowym środowisko fotogrametryczne i kartograficzne. Szczególnie istotne było pogłębienie dyskusji na temat współczesnego rozumienia pojęcia mapy.

Akademia zorganizowana przy udziale Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenia Kartografów Polskich, Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii,  28-29 marca 2017 roku, Politechnika Wrocławska

W ramach „Akademii Kartografii i Geoinformatyki” omawiane były zagadnienia z zakresu pozyskiwania, zbierania, analizy, interpretacji, utrzymywania, przesyłania i wykorzystywania informacji geoprzestrzennej zarówno od strony teoretycznej, jak i wykorzystania geoinformacji do budowania społeczeństwa informacyjnego w nowoczesnym państwie. Przedstawiono „Model bazy danych przestrzennych dotyczących środowiska przyrodniczego wraz z systemem zarządzania w aspekcie kartograficznych opracowań tematycznych”. Wyniki konferencji mają istotny wpływ na kształtowanie kierunków dalszych projektów realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.