Urodził się 15 lipca 1957 r. w Brzegu. W 1982 r. ukończył studia na Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) we Wrocławiu na Wydziale Melioracji Wodnych, Oddział Geodezji Urządzeń Rolnych. Stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii uzyskał na Wydziale Geodezji i Urządzeń Rolnych Akademii Rolniczo - Technicznej w Olsztynie (obecnie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) w 1991 roku, a stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii uzyskał na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2004 roku. W 2013 r. uzyskał tytuł profesora nauk technicznych. Ukończył studia podyplomowe w zakresie pedagogiki studiów wyższych oraz wyceny nieruchomości, a także szereg kursów, w tym zagranicznych (Szwajcaria, Holandia).

Swoją karierę zawodową związał z macierzystą uczelnią. Obecnie zatrudniony jest na stanowisku profesora w Instytucie Geodezji i Geoinformatyki, gdzie pełni funkcję kierownika Zakładu Geodezji i Geodynamiki. W latach 2005-2012 roku pełnił funkcję prodziekana, a od 2012 roku dziekana Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

W ramach pracy dydaktycznej prowadzi zajęcia m.in. z: geomatyki, geodezji satelitarnej, pomiarów przemieszczeń. Był opiekunem około 40 prac magisterskich, promotorem w trzech zakończonych przewodach doktorskich.

W obszarze naukowym zajmuje się tematyką z zakresu geodezji satelitarnej, geodynamiki, geodezji inżynieryjnej. Brał udział w pracach badawczych realizowanych w ramach programów rządowych, grantów naukowych MNiSW, KBN, NCN oraz zleconych przez jednostki administracyjne i gospodarcze regionu, w tym wielokrotnie jako kierownik projektu. W latach 2000-2006 aktywnie uczestniczył (członek Komitetu Zarządzającego, przewodniczący Grupy Roboczej) w pracach europejskiego programu naukowo-badawczego COST, Action 625, „3D-Monitoring of Active Tectonic Structures”. W jego ramach kilkakrotnie uczestniczył w krótkoterminowych misjach naukowych we Włoszech i w Grecji. Uczestniczył czynnie w wielu konferencjach i sympozjach naukowych, w tym wielokrotnie był autorem lub współautorem referatów na sympozjach i konferencjach międzynarodowych o zasięgu światowym (IUGG, AIG, FIG) i europejskim (EGU, EUREF, COST). Wielokrotnie był przewodniczącym komitetu organizacyjnego lub sekretarzem konferencji naukowych organizowanych przez macierzystą jednostkę (kilka o zasięgu międzynarodowym). Był jednym z współtwórców cyklicznej konferencji naukowej: „Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the Sudeten and Adjacent Areas”, która od 1998 roku organizowana była już 20 razy. Bierze aktywny udział w działalności różnych gremiów naukowych. Jest członkiem z wyboru Komitetu Geodezji PAN w kolejnych kadencjach od 2007 roku.

Jest autorem lub współautorem blisko 300 prac naukowych, w tym 86 oryginalnych prac twórczych, 1 zwartej monografii, 166 innych publikacji (komunikaty, materiały konferencyjne, artykuły popularno-naukowe, postery), 46 prac niepublikowanych (raporty, ekspertyzy), jednego patentu.

W 1988 r. uzyskał uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych i inwentaryzacyjnych. Jest wieloletnim członkiem Stowarzyszenia Geodetów Polskich, uhonorowanym Srebrną i Złotą Odznaką SGP. Za osiągnięcia naukowo-badawcze i działalność organizacyjną wielokrotnie był nagradzany przez rektora UPWr we Wrocławiu. W 2007 roku został Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.