dr hab. inż. Witold Kazimierski pracuje na stanowisku profesora uczelni na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Szczecinie.  W 2003 roku ukończył tamże studia magisterskie na kierunku nawigacja, a od 2004 roku pracuje jako pracownik naukowo-dydaktyczny. Jednocześnie okresowo pracował na statkach morskich jako oficer nawigator oraz specjalista hydrograf. W 2008 roku obronił na tym samym Wydziale rozprawę doktorską pt. „Metoda estymacji wektora ruchu obiektów manewrujących w procesie śledzenia radarowego”. Również w 2008 roku ukończył Studia Podyplomowe Systemy Informacji Geograficznej na Wydziale Informatyki Politechniki Szczecińskiej. W 2013 roku został laureatem programu MNiSW TOP 500 Innovators i odbył dwumiesięczny staż na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley w zakresie prowadzenia i komercjalizacji badań naukowych.

W 2017 roku na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie geodezja i kartografia na podstawie jednotematycznego cyklu publikacji pt. „Integracja nawigacyjnej informacji przestrzennej o obserwowanych obiektach pływających” i oceny dorobku naukowego.

W badaniach naukowych podejmuje tematykę systemów antykolizyjnych dla obiektów pływających, integracji danych przestrzennych, analiz przestrzennych z wykorzystaniem danych nawigacyjnych i hydrograficznych oraz wykorzystania sztucznej inteligencji w nawigacji i hydrografii. Jest współautorem dwóch wynalazków, które uzyskały ochronę patentową. Jest autorem lub współautorem ponad 80 opublikowanych artykułów w czasopismach naukowych oraz rozdziałów w dwóch monografiach. Brał udział w kilkudziesięciu konferencjach naukowych w zakresie nawigacji, geodezji oraz transportu. Kierował projektami badawczymi finansowanymi ze środków NCN i NCBiR w zakresie kartografii mobilnej i systemów antykolizyjnych oraz brał udział w innych projektach badawczych w zakresie systemów nawigacyjnych dla jednostek pływających. Jest współautorem koncepcji pilotażowej implementacji Systemu Usług Informacji Rzecznej RIS  w Polsce.

W 2008 roku uzyskał wyróżnienie w konkursie Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin na najlepszą pracę doktorską ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje, a w 2013 nagrodę zespołową Zachodniopomorski Nobel 2013 w kategorii nauk o morzu za opracowanie i wdrożenie nawigacyjnego systemu wspomagania decyzji na statku morskim NAVDEC. Jestem także laureatem 5 nagród Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie za wybitną działalność naukową (3 indywidualne) oraz jednej nagrody za osiągnięcia dydaktyczne i jednej za działalność organizacyjną.

W latach 2012 i 2013 był członkiem Delegacji polskiej na 58 i 59 sesję Podkomitetu ds. bezpieczeństwa żeglugi (NAV) Międzynarodowej Organizacji Morskiej w charakterze eksperta. Jest recenzentem projektów w programie Komisji Europejskiej Horyzont 2020.