Dr hab. inż. Jacek Rapiński jest pracownikiem Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Zajmuje się problematyką związaną z GNSS, pozycjonowaniem wewnątrz budynków, numerycznymi metodami obliczeniowymi w geodezji a także skaningiem laserowym.

Jacek Rapiński w 2002 roku ukończył studia na kierunku geodezja i szacowanie nieruchomości na Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie. W 2008 roku uzyskał stopień naukowy doktora, zaś w 2016 roku stopień doktora habilitowanego.  Jest autorem lub współautorem ponad 45 oryginalnych prac naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach o szerokiej cyrkulacji międzynarodowej i kilkudziesięciu wystąpień na międzynarodowych konferencjach naukowych. Według bazy SCOPUS był cytowany 245 razy.

Kierował i uczestniczył w projektach badawczych finansowanych przez KBN, Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) oraz NCBR.

Dr hab. inż. Jacek Rapiński  od początku roku 2020 pełni funkcję przewodniczącego rady naukowej dyscypliny inżynieria lądowa i transport i  dyrektora Instytutu Geodezji i Budownictwa na UWM w Olsztynie. W latach 2016-2019 pełnił funkcję prodziekana do spraw kształcenia oraz prodziekana do spraw nauki na ówczesnym Wydziale Geodezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa.