Studia na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej - specjalność Geodezyjne Pomiary Podstawowe - ukończył w 1994 r. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 2004 r. na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie. Rozprawa doktorska pt. „Wpływ interferencji fal wtórnych na dokładność wyznaczania wektora w pomiarach fazowych GPS”, uzyskała nagrodę Ministra Insfrastruktury. W 2012 r., na WGGiIŚ AGH w Krakowie, otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie geodezja i kartografia na podstawie cyklu publikacji nt. „Monitorowanie zjawisk geodynamicznych za pomocą systemów GNSS oraz pomiarów astrometrycznych”.
Od 1996 roku jest zatrudniony na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Srodowiska. W latach 2004-2019 pracował jako adiunkt na WGGiIŚ AGH, od 2019 roku powierzono mu stanowisko profesora uczelni. Od 2017 r. pełni funkcję kierownika Katedry Geodezji Zintegrowanej i Kartografii na Wydziale GGiIŚ AGH. Laureat 2 nagród indywidualnych i 2 zespołowych Rektora AGH za osiągnięcia naukowe.
Specjalizuje się w zakresie geodezji satelitarnej, geodynamiki i astrometrii. Prowadzi badania naukowe związane m. in. z jakością sygnałów GNSS oraz analizą szeregów czasowych. Kierował projektami Komitetu Badań Naukowych, i projektami wewnętrznymi AGH w Krakowie. Jako wykonawca brał udział w projektach KBN dotyczących m.in. tworzenia sieci geodynamicznych na obszarze Śląska i południowej Małopolski. Jest członkiem Komitetu Geodezji PAN oraz Komisji Geoinformatyki PAU.