Prof. dr hab. inż. Elżbieta Bielecka jest absolwentką Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. W roku 1990 uzyskała stopień naukowy doktora nauk przyrodniczych, stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii w 2005 r., na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Od czerwca 2016 r. jest profesorem nauk technicznych. Karierę naukową rozpoczęła w 1978 r. na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, zajmując się wykorzystaniem obrazów satelitarnych i zdjęć lotniczych do analizy krajobrazu. W latach 1996-2011 była zatrudniona w Instytucie Geodezji i Kartografii, gdzie pełniła funkcję kierownika Zakładu Systemów Informacji Przestrzennej. Z Wojskową Akademią Techniczną jest związana od 2006 r., kiedy została mianowana na stanowisko profesora WAT na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji. Prowadzi wykłady na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia z systemów informacji przestrzennej i terenowej, modelowania danych, metodyki projektowania systemów informacji przestrzennej oraz analiz przestrzennych.

Problematyką systemów informacji przestrzennej zajmuje się od początku lat 90., a od roku 2000 r. dodatkowo normalizacją w zakresie informacji geograficznej. Prowadziła szereg prac naukowych i wdrożeniowych w zakresie projektowania i wykorzystania systemów informacji geograficznej w gospodarce przestrzennej, administracji publicznej, w rolnictwie, ochronie i monitoringu środowiska, statystyce publicznej. Kierowała wieloma projektami krajowymi i międzynarodowymi, w tym CORINE Land Cover w latach 2000 i 2006 oraz projektem badawczo-rozwojowym ”Zarządzanie nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Policji”. Aktywnie uczestniczyła w pracach tematycznej grupy roboczej projektu zmierzającego do utworzenia europejskiej infrastruktury informacji przestrzennej – INSPIRE, zajmując się opracowaniem specyfikacji technicznych w zakresie danych o pokryciu terenu.

Dorobek publikacyjny dr hab. inż. Elżbiety Bieleckiej liczy ponad sto artykułów naukowych, publikowanych w międzynarodowych i polskich czasopismach, 5 monografii naukowych oraz dwa podręczniki z dziedziny systemów informacji przestrzennej.

Jest aktywnym członkiem Klubu Teledetekcji Środowiska Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej (PTIP), Komitetu Technicznego 297 ds. Informacji Geograficznej Polskiego Komitetu Normalizacji. Od lat jest propagatorem hasła „myśl i działaj przestrzennie” oraz wykorzystywania systemów informacji przestrzennej w codziennej pracy administracji publicznej. Od 2011 roku jest członkiem Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk oraz redaktorem naczelnym czasopisma naukowego Geodesy and Cartography.