Urodziłem się w 1965 roku w Krakowie. W latach 1987-1992 studiowałem na kierunku Geodezja i Kartografia, specjalność Geodezja Górnicza na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej, uzyskując tytuł magistra inżyniera geodezji górniczej. W latach 1996-1999 studiowałem w ramach studiów niestacjonarnych specjalność Technika Podziemnej Eksploatacji Złóż na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej uzyskując tytuł inżyniera górnictwa. W latach 1993-1994 uczęszczałem na zajęcia Studium Doskonalenia Pedagogicznego przy Akademii Górniczo-Hutniczej uzyskując uprawnienia do prowadzenia zajęć dydaktycznych. W latach 1996-1997 byłem słuchaczem Podyplomowych Studiów z zakresu „Ochrony Terenów Górniczych” na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. W dniu 11 grudnia 2003 roku uzyskałem tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie Geodezja i Kartografia nadany uchwałą Rady Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. Tytuł przedstawionej rozprawy doktorskiej brzmiał: „Weryfikacja modeli niestacjonarnego pola poziomych przemieszczeń górniczych”. W dniu 08 maja 2013 uzyskałem stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Geodezja i Kartografia nadany uchwałą Rady Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. Tytuł przedstawionego cyklu publikacji brzmiał: „Analiza i wyznaczenie parametrów modeli prognozowania deformacji wywołanych podziemną eksploatacją górniczą.

        Od ukończenia studiów jestem zawodowo zaangażowany w prowadzenie zajęć, wykładów i badań naukowych. W latach 1993-2001 byłem zatrudniony jako asystent w Katedrze Ochrony Obszarów Górniczych, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza. Od 10 października 2004 r. Jestem zatrudniony jako wykładowca w Katedrze Geodezji Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Równolegle od 01.02.2017 pracuję jako profesor nadzwyczajny w Katedrze Geodezji i Geoinformatyki, Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej. W latach 2001-2004 i 2007-2009 uczestniczyłem w zajęciach z prac kontraktowych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska oraz w Katedrze Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej.

          Moje główne zainteresowania naukowe wiążą się z kilkoma kierunkami badań, które są istotne dla geodezji i geodezji górniczej, zwłaszcza w zakresie górnictwa i przeciwdziałania szkodom górniczym, a także z samym górnictwem, geomechaniką i informatyką. Moje zainteresowania różnią się między pomiarem geodezyjnym, zastosowaniem nowoczesnych technologii do precyzyjnego pomiaru przemieszczeń i deformacji terenu, automatyzacji pomiarów, modelowania procesów transportowych związanych z rozwojem deformacji, zastosowaniem metod matematycznych i budowaniem baz danych. Efekty przeprowadzonych przeze mnie badań obejmują artykuły publikowane w czasopismach naukowych. Niektóre prace zostały opublikowane w czasopismach indeksowanych w Journal Citation Report (JCR). Jestem autorem lub współautorem w 92 artykułach.