Prof. zw. dr  hab. inż. Andrzej Hopfer urodził się 6 sierpnia 1933 r. w Warszawie. Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego w Skolimowie studiował w latach 1952- 1957 na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. W tej uczelni w  1957 roku rozpoczął pracę  jako młodszy asystent w katedrze Geodezyjnego Urządzania Terenów Rolnych i Leśnych. W 1960 roku przeniesiony został służbowo do Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie gdzie pracował przy zakładaniu zawodowego studium geodezji i urządzeń rolnych.  Tam też, w miarę powiększania swojego dorobku naukowego, awansował na stanowisko adiunkta (1967 r.), profesora nadzwyczajnego (1977  r.)  oraz prof. zw. (1987 r.)

Na całokształt dorobku naukowego prof. Andrzeja Hopfera składa się 500 pozycji opublikowanych z czego 250 jest współautorem. Dorobek ten obejmuje m.in. 300 monografii i rozpraw, 6 podręczników, 21 skryptów  oraz wiele innych opracowań. Wśród publikacji znajduje się 80 pozycji obcojęzycznych drukowanych w językach niemieckim, angielskim, holenderskim, norweskim, węgierskim, fińskim, rosyjskim i bułgarskim. Recenzował ponad 100 artykułów do różnych wydawnictw, a także projekty badawcze. Tematyka naukowa której prof. Andrzej Hopfer  poświęca najwięcej uwagi i w której uzyskał najpoważniejsze wyniki obejmuje badania  związane z:

- gromadzeniem i przetwarzaniem informacji o ziemi,

- określaniem pojęcia kompleksowego urządzania obszarów wiejskich,

- kształtowaniem sieci dróg transportu rolnego,

- tworzeniem zasad i metod szacowania,  rozwoju i zarządzania nieruchomościami.

Prof. Andrzej Hopfer ma również duże osiągnięcia w pracy dydaktyczno  - wychowawczej. Prowadzi zajęcia z przedmiotów : geodezyjne urządzenia terenów rolnych i leśnych, planowanie przestrzenne  i wycena nieruchomości. Pod kierownictwem Prof. Andrzeja Hopfera wykonano 650 prac podyplomowych magisterskich i inżynierskich. Pod kierownictwem Prof. A. Hopfera ukończono 11 prac habilitacyjnych i 18 przewodów doktorskich.

Działalność  organizacyjna i społeczna prof. A. Hopfera  to zajmowanie odpowiedzialnych stanowisk na uczelni: prodziekana wydziału geodezji i urządzeń rolnych ( 1969 – 1975), dziekana tego wydziału (1975 – 1978), prorektora do spraw dydaktyczno – wychowawczych (1978 – 1981) oraz rektora uczelni (1981-1984) i ( 1990 – 1996).

Prof. A. Hopfer jest członkiem wielu zagranicznych i krajowych organizacji i stowarzyszeń naukowych w tym, m. in. był prezydentem Komisji 7 Międzynarodowej Federacji Geodezyjnej (FIG) i jest członkiem honorowym tej organizacji.

Jest doktorem  honoris causa Uniwersytetu w Sopron (Węgry – 1996 r.)  i Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (1997 r.).

Jest Członkiem Korespondentem PAN - Wydział IV Nauk Technicznych, jest członkiem Komitetu Geodezji Pan , KPZK, pracuje w Radzie Naukowej Instytutu Wsi i Rolnictwa.          

Prof. Andrzej Hopfer odbył szereg staży naukowych za granicą w tym na Uniwersytecie Technicznym w Delft w Holandii  i na Uniwersytecie w Edynburgu w Szkocji.