Dr hab. inż. Anna Barańska, prof. AGH jest absolwentką studiów magisterskich na kierunku matematyka, ukończonych na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów magisterskich na kierunku geodezja i kartografia (nagroda Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa za pracę magisterską), na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskała w 2003 roku na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH, na podstawie pracy obronionej z wyróżnieniem. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia w roku 2011 na tym samym Wydziale AGH. Prowadzi nieprzerwanie pracę naukową od 1998 roku, najpierw w Katedrze Informacji o Terenie (od 2007 roku – Katedra Geomatyki) na macierzystym Wydziale AGH a obecnie w Katedrze Geodezji Zintegrowanej i Kartografii. Jest laureatką Nagród Rektora AGH naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych.

W ramach pracy dydaktycznej, prowadzi zajęcia na studiach I, II i III stopnia w zakresie wyceny nieruchomości, modeli statystycznych i przedmiotów pokrewnych. Od 2008 roku pełni funkcję kierownika Studiów Podyplomowych w zakresie Szacowania Nieruchomości. W latach 2016-2020 Prodziekan Wydziału ds. Nauki.

Dorobek publikacyjny to kilkadziesiąt prac z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz wykorzystania metod statystycznych w opracowaniach danych z rynku nieruchomości. Jest autorem jednego podręcznika do autorskiego wykładu z zakresu statystyki matematycznej oraz dwóch monografii z zakresu wykorzystania metod statystycznych w analizach rynku nieruchomości i wycenie nieruchomości.

Członek Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich AGH od 2012 r., członek Jury Nagrody im. Profesora Władysława Taklińskiego od 2016 r., praca w komitetach organizacyjnych kilku konferencji naukowych i jubileuszowych.

Pracuje aktywnie w zarządach dwóch stowarzyszeń: Towarzystwa Naukowego Nieruchomości – w funkcji wiceprezesa od kilku kadencji, Stowarzyszenia Ne Cedat Academia – w funkcji skarbnika od kilku kadencji. Jest członkiem komitetów redakcyjnych kilku czasopism na stanowiskach redaktora statystycznego (Real Estate Management and Valuation oraz Geomatics and Environmental Engineering) lub tematycznego (Geoinformatica Polonica oraz Geodesy and Cartography). Od roku 2014 jest członkiem Komisji Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności a od 2020 jest członkiem Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk.