Profesor, pracujący aktualnie na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, od 2020 r dziekan wydziału. Studiował na kierunku geodezja i kartografia na Wydziale Geodezji Górniczej w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Po studiach i stażu w AGH, wyjechał do Niemiec, gdzie w latach 1990-1993 pracował w Instytucie Geotechniki i Geodezji Górniczej oraz Instytucie Wiertnictwa Nafty i Gazu, w Uniwersytecie Technicznym Clausthal. Tam też, w lipcu 1993 r obronił pracę doktorską, pod tytułem „Prognozowanie pionowych przemieszczeń powierzchni terenu pod wpływem eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego”(tłum.). Jest specjalistą m.in. w zakresie ochrony terenów górniczych, geodezji górniczej, analiz geozagrożeń i ryzyka. Od 2015 r jest profesorem na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH. W latach 2008-2012 pełnił na tym wydziale funkcję kierownika Katedry Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej. W latach 2012-2016 był członkiem senatu AGH oraz przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń. Na kadencję 2020-24 został powołany na funkcję dziekana Wydziału.

W badaniach naukowych koncentruje się na kilku obszarach związanych z geodezyjnymi metodami badania ruchów górotworu i powierzchni pod wpływem czynników antropogenicznych i naturalnych. Prowadził m.in. badania wpływu wstrząsów górotworu na ruchy powierzchni z zastosowaniem ciągłego monitoringu GNSS, a także badania tensora odkształceń w polu przemieszczeń. Najistotniejsze badania dotyczyły rozwoju modeli matematycznych i algorytmów opisujących przemieszczenia i deformacje wywoływane w górotworze wskutek pozyskiwania różnych typów surowców mineralnych, badanie niepewności danych w związku z parametryzacją tych modeli i wiarygodnością prognoz przemieszczeń i deformacji. Konsekwencją tych prac było zainteresowanie i badania w kierunku oceny zagrożenia powierzchni i infrastruktury technicznej oraz budynków deformacjami podłoża. W tym zakresie zajmuje się wraz ze swoimi współpracownikami i doktorantami badaniami nad metodami sztucznej inteligencji (logiki rozmytej i sztucznych sieci neuronowych) w aspekcie oceny zagrożeń, a także możliwości wdrażania tego typu modeli w proces prognozowania deformacji. Autor ponad 120 publikacji naukowych, cytowanych w kraju i za granicą.

W całym zakresie badań ściśle współpracuje z otoczeniem biznesowym w Polsce i Europie, wykonując wiele badań i ekspertyz naukowych na zlecenie firm polskich oraz instytucji zagranicznych. Kierował m.in. 6 grantamiKBN, MNiSW i NCN, brał udział w ocenie projektów unijnych w ramach programów ramowych UE. W latach 2012-2015 na zaproszenie Królewskiej Holenderskiej Akademii Nauk i Waddenakademie był członkiem 8-osobowego międzynarodowego komitetu sterującego ds. „Long-term subsidence study in the Wadden Sea Region”. Od 2015 r. jest członkiem zespołu w projekcie IGCP641 UNESCO. Utrzymuje ścisłe kontakty z gremiami naukowymi w Niemczech, Norwegii, Holandii, ChRL, RPA. Od 2006 r jest członkiem prezydium i przewodniczącym 4 komisji International Society for Mine Surveying (ISM), a od 2014 r także przewodniczącym Polskiego Komitetu ISM. W latach 2016-2020 i w obecnej kadencji miał zaszczyt być wybranym, jako członek Komitetu Geodezji PAN.