Janusz Uriasz jest profesorem Akademii Morskiej w Szczecinie (AMS) zatrudnionym na Wydziale Nawigacyjnym. Od roku 2005 prowadził Instytut Nawigacji Morskiej, a obecnie (2016) prowadzi Instytut Technologii Morskich, jest Pełnomocnikiem Rektora AMS ds. parametryzacji i kategoryzacji jednostek naukowych, członkiem Senatu AMS oraz przewodniczącym Senackiej Komisji Budżetowej.

Zawodowo jest nawigatorem, posiada doświadczenie, dyplom i kwalifikacje kapitana żeglugi małej.

Janusz Uriasz w roku 2002 uzyskał stopień naukowy doktora w dyscyplinie geodezja i kartografia, w specjalności nawigacja na podstawie przedłożonej i obronionej rozprawy o tytule: „Identyfikacja i ocena sytuacji nawigacyjnej na akwenie ograniczonym z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji” (uchwała Rady Wydziału Nawigacyjnego Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie), a w roku 2013 stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii, nawigacji satelitarnej na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Determination of ship’s safe navigation lane in the navigational information system” (uchwała Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie).

Janusz Uriasz jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nautologicznego oraz członkiem zarządu Polskiego Forum Nawigacyjnego (PNF). Od roku 2008 aktywnie uczestniczy w pracach agendy ONZ, Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), reprezentując Polskę w pracach dotyczących aktualizacji konwencji STCW i dalej nowelizacji prawa krajowego.

Janusz Uriasz zajmuje się naukowo zagadnieniami dotyczącymi: automatyzacji nawigacji, nawigacyjnych systemów informacyjnych oraz bezpieczeństwa nawigacji obejmujących wpływ czynnika ludzkiego. Jest autorem licznych publikacji naukowych, koordynował lub uczestniczył w realizacji kilkunastu projektów europejskich.

Janusz Uriasz od roku 2012 jest członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA), a od 2016 przewodniczącym Zespołu Nauk Technicznych PKA. Przeprowadził akredytację kilkudziesięciu kierunków technicznych w kraju i za granicą.

Od roku 2016 jest członkiem Komitetu Geodezji PAN w którym objął funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Kształcenia.