Dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak – profesor Politechniki Warszawskiej, jest absolwentką Wydziału Geodezji i Kartografii (spec. Fotogrametria i Kartografia) oraz Wydziału Inżynierii Środowiska (spec. Ochrona Atmosfery i Meteorologia Techniczna) Politechniki Warszawskiej. W 2001 r. uzyskała z wyróżnieniem stopień doktora, a w roku 2011 stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie naukowej geodezja i kartografia (spec. teledetekcja i fotogrametria). Od roku 2012 jest kierownikiem Zakładu Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej Politechniki Warszawskiej. Zajmuje się zaawansowanymi technikami teledetekcji i systemów informacji przestrzennej, w szczególności w zakresie ich wykorzystania w badaniach środowiska (m.in. badaniach jakości wód śródlądowych, zjawiska miejskiej wyspy ciepła), w planowaniu przestrzennym i archeologii, a także opracowania narzędzi automatyzacji przetwarzania danych teledetekcyjnych, m.in. do monitorowania zmian zachodzących w środowisku oraz wzajemnego oddziaływania na siebie różnych jego komponentów. Posiada duże doświadczenie w zakresie przetwarzania obrazów satelitarnych (wielo-, super- i hiperspektralnych oraz termalnych), metod korekcji radiometrycznej i atmosferycznej obrazów satelitarnych, opracowała m.in. metodę korekcji atmosferycznej jednokanałowych zdjęć termalnych, metodę obliczania temperatury powierzchni Ziemi na podstawie jednokanałowych zdjęć termalnych oraz metodykę przetwarzania zdjęć superspektralnych do oceny stanu wód śródlądowych. Jest autorką i współautorką ponad 100 publikacji naukowych. Realizowała prace badawcze w 28 krajowych i międzynarodowych projektach naukowych i naukowo-badawczych, w tym w 10 była kierownikiem projektu lub koordynatorem zespołu ze strony Politechniki Warszawskiej. Kierowała przygotowaniem kilkunastu opracowań eksperckich. Odbyła kilka średniookresowych staży naukowych, m.in. w Belgii na Uniwersytecie w Gent, we Francji w GDTA w Toulouse, w Niemczech na Uniwersytecie we Freiburgu i w Niemieckim Centrum Kosmicznym w Oberpfaffenhofen k. Monachium, a także w Szwecji na KTH. Stypendystka Fundacji im. Nowickiego i Niemieckiej Fundacji Ochrony Środowiska (DBU). Była promotorem blisko 160 prac dyplomowych. Wypromowała trzech doktorów, była recenzentem 2 rozpraw habilitacyjnych i 5 rozpraw doktorskich. Jest stałym recenzentem w czasopismach z listy JCR. W latach 2014-2018 była członkiem Platformy Technik Kosmicznych powołanej przez JM Rektora Politechniki Warszawskiej. Od 2019 r. jest wiceprzewodniczącą Zespołu do oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, publikacji oraz innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie geoinformacji w Konkursie o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju. Jest członkiem Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk (2019-2022), sekretarzem Sekcji Teledetekcji Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk (2019-2022), członkiem Zespołu ds. Europejskiego Programu Obserwacji Ziemi Copernicus Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk (2019-2022), członkiem i sekretarzem Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk (2020-2023), członkiem zarządu Oddziału Teledetekcji i Geoinformatyki Polskiego Towarzystwa Geograficznego (od 2015). Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi (2011) oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2015). Popularyzatorka nauki – inicjatorka wydarzeń Dzień Teledetekcji oraz Nauka w Służbie Ziemi, koordynator Festiwalu Nauki na Wydziale Geodezji i Kartografii PW. Członek honorowy Stowarzyszenia Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej „GEOIDA”.

www: 

https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT57301/Katarzyna%2BOsi%25C5%2584ska-Skotak?affil=&tab=main&conversationPropagation=join&sort=&lang=pl&cid=180416

https://orcid.org/0000-0003-2602-4281

https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Osinska-Skotak