Kierunki rozwoju systemu gospodarki nieruchomościami w warunkach globalizacji

wygłoszony na 6. zebraniu plenarnym Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2016-2020 w dniu 9 marca 2018 r. w Politechnice Warszawskiej.

Referat wygłosił prof. R. Źróbek. Na wstępie swojego wystąpienia omówił schemat systemu gospodarki nieruchomościami. Przedstawił rys historyczny gospodarki nieruchomościami, powiązany z prawem własności, potrzebą pomiarów i rejestracji granic nieruchomości, a także podatkowaniem. W opinii prof. R. Źróbka procedury w gospodarce nieruchomościami, które miały dotychczas wymiar krajowy nabierają obecnie charakteru międzynarodowego. Przypomniał, że w Polsce gospodarka nieruchomościami została objęta reformą. W celu prawidłowej i racjonalnej gospodarki nieruchomościami zlikwidowane zostało Ministerstwo Skarbu Państwa.

Prof. R. Źróbek zwrócił uwagę na nieograniczany przepływ informacji we współczesnych systemach gospodarki nieruchomościami, który prowadzi do równoważenia rozwoju społecznego i gospodarczego. Zdefiniował gospodarkę przestrzenną w ujęciu globalnym wskazując na różne poziomy podejmowania decyzji, od krajowego do lokalnego. Wykazał, że gospodarka nieruchomościami to poważny konsument informacji, chociaż z drugiej strony sama z siebie wytwarza nowe informacje.

W dalszej części wystąpienia prof. R. Źróbek przedstawił szereg aspektów zasilania informacji w gospodarce nieruchomościami, w szczególności omówił schemat modelowania procesów tam występujących. Zwrócił uwagę na fakt, że mimo sporych zasobów informacji nie wszystkie z nich docierają do odbiorców ze względu na nieprawidłowość ich przepływu. Odbiorca nie zawsze jest przygotowany do odbioru informacji w zakresie podejmowania decyzji. W informacjach tych bardzo często występują luki, których usunięcie nie jest opłacalne ze względu na duży koszt. Prof. R. Źróbek odwołując się do literatury wskazał główne trendy rozwoju gospodarki nieruchomościami, w tym opracowania z zakresu katastru 3D oraz poprawę jakości danych dotyczących granic.