11-20 listopada 2017 roku

W związku z przygotowywaną w Polsce nową Ustawą dotyczącą nauki i szkolnictwa wyższego (tzw. Ustawa 2.0) i związaną z nią nową klasyfikacją dyscyplin naukowych, członkowie Sekcji Geoinformacji Komitetu Geodezji przeprowadzili w dniach 11–20 listopada obszerną dyskusję za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Dyskusja została poprzedzona analizą przeszukiwań stron internetowych w zakresie stosowanego w zagranicznych jednostkach naukowych nazewnictwa kursów dydaktycznych i obszarów działalności naukowej. Poddano analizie klasyfikację OECD w aspekcie umiejscowienia dotychczasowego zakresu aktywności polskich naukowców związanych z dyscypliną „geodezja i kartografia”. W dyskusji zabrali głos niemal wszyscy członkowie Sekcji Geoinformacji. Większość członków opowiedziała się za utrzymaniem w obszarze nauk technicznych oraz jednością dyscypliny, aczkolwiek wszyscy podkreślani również ścisły związek z naukami o Ziemi (Earth Science) Wskazywano, że „geodezja i kartografia” jest  typowym przykładem dyscypliny leżącej na pograniczu wielu dziedzin. Stąd przypisanie geodezji i kartografii do którejkolwiek z rozważanych dziedzin (techniczne, przyrodnicze) będzie ze szkodą dla tego jej fragmentu, który nie w pełni do niej pasuje. Dyskutowano także nad nową nazwą dyscypliny, rozważając nawiązanie do zmian jakie wprowadzono w różnych jednostkach na świecie. Pojawiały się zarówno głosy optujące za pozostawieniem nazwy tradycyjnej, jak i wprowadzeniem określeń „geomatyka” lub „inżynieria geoprzestrzenna”. Przewodniczący Sekcji Geoinformacji przedstawił zebrane przez Sekcję Geoinformacji KG PAN materiały oraz poprosił o opinię Prezesa Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej oraz Przewodniczącego Sekcji Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności. W efekcie tych działań obie organizacje przesłały na piśmie swoje wstępne stanowiska, które posłużą do dalszej dyskusji.