20 listopada 2017 roku, Pałac Kultury i Nauki w Warszawie

Posiedzenie prowadził prof. J. Kryński, przewodniczący KG PAN. Prof. J. Kryński podzielił się informacjami z przebiegu posiedzenia Prezydium Komitetu Geodezji, które odbyło się 13 października 2017 roku, a także przedstawił aktualne problemy i działania podejmowane w Wydziale IV PAN.

Referat naukowy nt. „Współczesne modele trajektorii stacji permanentnych GNSS” przedstawił dr hab. inż. Janusz Bogusz. Przedstawiono informacje o Zgromadzeniu Naukowym Międzynarodowej Asocjacji Geodezji w Kobe, które miało miejsce w dniach od 30 lipca do 1 sierpnia 2017 roku. Redaktor naczelna półrocznika „Geodesy and Cartography” prof. E. Bielecka przedstawiała informacje o stanie półrocznika, w tym o zrealizowanych i przyszłych planach wydawniczych. Podjęta została dyskusja wywołana nowym projektem ustawy o szkolnictwie wyższym w kontekście utrzymania dyscypliny naukowej geodezja i kartografia. W planowanym podziale dyscyplin naukowych w oparciu o OECD FOS 2007 geodezja i kartografia nie występuje. Wobec tego stwierdzono, ze należy podjąć działania mające na celu bądź lobbowanie w kierunku utworzenia dyscypliny geodezja, bądź przypisanie całego środowiska do jednej, istniejącej w dokumencie OECD FOS 2007 dyscypliny. Szanse na utrzymanie dyscypliny pod istniejącą nazwą oceniono jako niewielkie. Analizowane były możliwe rozwiązania, w tym przypisanie geodezji do dyscypliny „Nauki o ziemi i o środowisku” (nauki przyrodnicze) lub do dyscypliny „Inżynieria środowiska” (nauki inżynieryjne i techniczne). Pojawiły się również opinie o potrzebie utworzenia nowej dyscypliny „Geoinżynieria przestrzenna”. Stwierdzono potrzebę przeprowadzenia pilnych konsultacji w środowisku. Podjęta została uchwała dotyczącą stanowiska Komitetu Geodezji PAN w sprawie miejsca dyscypliny geodezja i kartografia w klasyfikacji dyscyplin naukowych wg schematu OECS FOS 2007. Uchwała została wysłana do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Przewodniczącego Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych oraz Dziekana Wydziału IV PAN. Przedstawiono aktualny stan prac związanych z opracowaniem raportu narodowego na Międzynarodową Unię Geodezji i Geofizyki w 2019 roku oraz propozycję tytułów rozdziałów i ich autorów, a także składu zespołu redakcyjnego raportu. Omówiono konferencje i sympozja naukowe, jakie miały miejsce w 2017 roku, w tym Sympozjum EUREF2017 (Wrocław, 17–19 maja), XXV Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości (Olsztyn, 29–31 maja), sympozjum Sekcji Geodezji i Geodynamiki (Warszawa, 26–28 września). Omówiono postępy prac w programach EPOS i EPOS-PL, sprawy związane z aktualizacją strony internetowej Komitetu Geodezji, a także zadania Komitetu Geodezji przewidziane do realizacji w 2018 roku.