Profesor Marcin Barlik urodził się w 1944 r. w Bydgoszczy. Dyplom magistra inżyniera geodety ze specjalnością geodezyjne pomiary podstawowe uzyskał w 1968 r. na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Od 1968 r. jest zatrudniony w Politechnice Warszawskiej. Od 1972 r. pracuje również w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W latach 1978-79 był pracownikiem naukowo - dydaktycznym University of Baghdad, College of Engineering. W 1984 r. wykładał w l’Institut Cartographic Nationale w Algierze.

Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 1976 r. w Politechnice Warszawskiej. W 1983 r. habilitował się. W 1995 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk technicznych, od 1 listopada 2001 r. jest profesorem zwyczajnym w PW. W latach 1996–2008 był senatorem Politechniki Warszawskiej. W kadencjach 1991- 1996 oraz 2002-2008 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki. W latach 2008 - 2012 kierował Katedrą Geodezji i Astronomii Geodezyjnej. Jest od 2007 r. członkiem Kapituły Medalu Politechniki Warszawskiej. Staże naukowe odbył w Moskiewskim Instytucie Inżynierów Geodezji, Fotogrametrii i Kartografii (1984); w Royal University of Technology (Stockholm, 1985), w 1986r. w Politechnice Drezdeńskiej, w 1988r. w Czeskim Uniwersytecie Technicznym w Pradze. W 2015 r. uzyskał godność Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Jego zainteresowania naukowe dotyczą geodezji fizycznej, grawimetrii geodezyjnej i geofizycznych problemów geodezji. Jest autorem i współautorem pięciu podręczników akademickich. Dotychczas opublikował ponad 120 artykułów naukowych w czasopismach krajowych. Kilkanaście artykułów ukazało się w naukowej prasie zagranicznej. Od 2012 r. piastuje funkcję redaktora naczelnego czasopisma naukowego Reports on Geodesy and Geoinformatics. Jest autorem ponad stu referatów i komunikatów na kongresach, sympozjach i konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych. Od 1991 r. jest członkiem Europejskiej Unii Nauk o Ziemi. Jest współautorem przyjętej do realizacji koncepcji African Geodetic Continental Network (1981 r.). Jest współautorem pierwszej modernizacji polskiej Podstawowej Osnowy Grawimetrycznej Kraju i drugiego etapu jej modernizacji. Uczestniczył w sporządzeniu wielu ekspertyz dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Kierował kilkoma grantami badawczymi sponsorowanymi przez Komitet Badań Naukowych i Narodowe Centrum Nauki. Działalność M. Barlika na forum międzynarodowym obejmuje m.in. reprezentowanie Polski w latach 1991 – 1994 (national representative) w Section III International Association of Geodesy: Determination of Earth's Gravity Field. W latach 1995 – 1999 pełnił funkcję senior member w IAG Special Study Group 5.175: Interannual Variations of the Vertical and Their Interpretation. Jego wkład zaznaczył się w międzynarodowym projekcie Central European Geodynamical Project (CERGOP). W okresie 1994 – 1998 pełnił funkcję Chairman of the 7th CERGOP CEI Project Study Group: Central Europe Gravity Networks. Badania metodą grawimetryczną ruchu kierunku pionu w Obserwatorium Astronomiczno – Geodezyjnym PW w Józefosławiu i Obserwatorium Astronomicznym PAN w Borowcu w latach 1978 – 1998 zaowocowały współpracą z obserwatorium astronomicznym w Shanghaju. Zorganizował pierwszy polsko – hiszpański eksperyment grawimetryczny, wykorzystujący podstawową hiszpańską sieć grawimetryczną i stację NASA w Robledo pod Madrytem (1993).

Wypromował dotychczas pięciu doktorów nauk technicznych. Recenzował 11 rozpraw doktorskich, a w pięciu postępowaniach habilitacyjnych i dwóch związanych z nadaniem tytułu naukowego profesora powołany był jako opiniodawca. Od 1996 r. jest członkiem Komitetu Geodezji PAN. W latach 2009 - 2015 pełnił funkcję przewodniczącego tego Komitetu. Od 2003 do 2016 r. był członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych. W latach 2009 – 2015 był członkiem Narodowego Komitetu ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Geodezji i Geofizyki.